ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า Nutrition

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Developing a healthy eating policy for preschool children: Effects on diet and School policies in Phrae Province, Thailand = การพัฒนานโยบายการรับประทานเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย: ผลที่มีต่ออาหารและนโยบายของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย / Kanyarat Wirotpong / 2007 /Full Text
Subject
Children -- Health and hygiene
Diet
Nutrition policy
Nutrition surveys
School children -- Health and hygiene
School health services
School hygiene
Social policy
2 Development of flow injection chemiluminescence procedures for quantitative analysis of some antimicrobial drugs in pharmaceutical formulations and animal feeds = การพัฒนาเทคนิคโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์สำหรับหาปริมาณยาต้านจุลชีพบางชนิดในยาเตรียมและอาหารสัตว์ / Pawinee Thongsrisomboon / The 2010 /Full Text
Subject
Anti-infective agents
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Pharmaceutical Preparations
Animal nutrition
Feeds
3 Effect of exercise and vitamin E supplement on antioxidants capacity and lipid profile in Thai elderly men / Chanokporn Sukontachaya / 2001 /Full Text
Subject
Aged men -- Health and hygiene
Exercise
Vitamin E
Dietary supplements
Antioxidants
Lipids
Lipids in human nutrition
4 Effectiveness of a nutritional education program for promoting healthy eating among the elderly in the northeastern region of Thailand = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย / Nongyaow Meethien / The 2010 /Full Text
Subject
Nutrition
Elderly -- Thailand, Northeastern
Healthy
5 Effects of an individual-based intervention on intention to perform eating behavior for weight control, eating behavior, and nutritional status among overweight children = ผลของการจัดกิจกรรมรายบุคคลต่อความตั้งใจในการบริโภคเพื่อควบคุมน้ำหนัก พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / Mayurachat Kanyamee / 2013 /Full Text
Subject
Individuality
Child nutrition
Weight control
Consumer behavior
6 Effects of birth weight on colostrum intake, mortality rate, and growth rate of Thai native piglets = ผลของน้ำหนักแรกเกิดต่อการได้รับนมน้ำเหลืองอัตราการตายและอัตราการเติบโตของลูกสุกรพันธุ์พื้นเมืองไทย / Chanmany Souphannavong / 2016 /Full Text
Subject
Piglets -- Feeding and feeds
Piglets -- Nutrition
Swine -- Breeding
7 Effects of monascus strains and their nutrients on the production of Adlay Angkak = ผลของสายพันธุ์เชื้อโมแนสคัสและสารอาหารต่อการผลิตอังคักลูกเดือย / Patcharee Pattanagul / 2007 /Full Text
Subject
Food -- Analysis
Nutrition
8 Effects of undernutrition on the incidence of ventricular fibrillation in rats / Pornprom Yoysungnoen / 1998 /Full Text
Subject
Ventricular fibrillation
Rats as laboratory animals
Malnutrition
Nutrition disorders
9 Leaf analysis for evaluation of nutrient requirement of sweet pepper grown in soilless culture = การวิเคราะห์ใบเพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพริกหวานที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน / Wanpen Lohacharoen / The 2013 /Full Text
Subject
sweet pepper
Plants -- Nutrition
10 Management of iron toxicity in rice = การจัดการความเป็นพิษของธาตุเหล็กในข้าว / Singty Voradeth / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice
Plant nutrients
Rice -- Nutrition aspects
Poisoning
11 Options for overcoming of interration between genotype and environment by improvements in husbandry and feeding mangement of beef cattle = แนวทางลดผลกระทบจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมโดยการปรับปรุงด้านการจัดการเลี้ยงดูและการให้อาหารในโคเนื้อ Dang Dinh Trung / Trung, Dang Dinh / 2011 /Full Text
Subject
Cattle -- Feeding and feeds
Cattle -- Nutrition
12 การดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / วินธนา คูศิริสิน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Nutrition
Blood sugar
Diabetes mellitus, non -- insulin -- dependent
13 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ
สารอาหาร
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดดำ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Parenteral nutrition
14 การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลโภชนาการต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ข้อมูลโภชนาการในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา = Comparison of nutrition label schemes on knowledge and nutrition information utilization behavior among high school students, Phayao Province / รุจิรา ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
High school students -- Nutrition
Communication in nutrition
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinica practice duidelines for nutritional management in patients with acute spinal cord injury Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัลยา ชื่นใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nutrition
Spinal cord injuries
16 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Community participation in nutrition surveillance of a childcare center, padad subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province / นงค์นุช กันทะปัน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nutrition
Childcare Center
17 การแยก การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารเมือกเมล็ดแมงลัก / ลักขณา เหมาะหมาย / 2545 /Full Text
Subject
แมงลัก
สมุนไพร
อาหารเพื่อสุขภาพ
Ocimum canum
Basil
Dietary supplements
Fiber in human nutrition
18 การรับรู้ต่อฉลากโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perception about nutrition facts labelling of Chiang Mai University students / สุจิตราภรณ์ คงชุ่ม / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ฉลาก
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Labels
Nutrition
19 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านโภชนาการในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of standard nutritional practices in viengping children's home, Chiang Mai province / ศิริรัตน์ ลาภเย็น / 2557 /Full Text
Subject
Nutrition
20 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก เทศบาลนครลำปาง = Situational analysis of overnutrition prevention among school age children, Ban Pongsanook school, Nakorn Lampang municipality / สุนทรีย์ คำลือ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nutrition


Page : 1 2