ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 28 รายการ จากคำว่า Nursing services

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Capacity building model for nurses in carrying out family based health service at selected primary care units in Northern Thailand = รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคเหนือ ประเทศไทย / Jitnatee Kaney / 2008 /Full Text
Subject
Nurses -- Chiang Mai
Medical care
Nursing services
Dissertations, academic -- nursing
2 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients Liu Hongxia / Liu, Hongxia / 2000 /Full Text
Subject
Kidneys -- Transplantation -- Patients -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Quality of life
Kidney transplantation
3 Effectiveness of a program for enhancing positive aspects of caregivers of older persons with dementia = ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมมุมมองด้านบวกในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม / Orawan Pankong / The 2016 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Health services for the aged
Aged
Dissertations, Academic -- Nursing
4 Factors related to job performance among nurses in tertiary general hospitals, the Northern Region, The Socialist Republic of Vietnam = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Pham Thi Lieu / The 2013 /Full Text
Subject
Nurses -- Vietnam
Nursing services
Work
5 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses Li Jin / Li, Jin / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Mastectomy -- China
Breast -- Surgery
Patients -- Information services
Spouses -- Information services
6 Nursing service quality as perceived by nurses and patients in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Mariyam Nashrath / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Nursing services -- Maldives
7 Perceived informational support and self-care behavior among pulmonary tuberculosis patients Lu Aili / Lu, Aili / 2000 /Full Text
Subject
Tuberculosis -- Patients -- China
Self-care, Health
Health behavior
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Tuberculosis, pulmonary
Self care
8 การรับรู้ขอบเขตการปฏิบัติงานพยาบาลภายใต้การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต = perception of scope of nursing practice under health care system reform among professional nurses in department of mental health / ภาวินี บุตรแสน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health services
Health systems plans
9 การรับรู้บทบาทของครูอนามัยโรงเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role
School health services
ครู -- เชียงใหม่
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
10 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Krok Phra Hospital, Nakhon Sawan Province / ราตรี โชติกพงษ์ / บัณฑิตวิยาลัย 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล -- นครสวรรค์
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Hospitals -- outpatient services -- Nakorn Sawan
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of primary Nursing, Pediatric Intensive Care Unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุปราณี สายอุต / 2558 /Full Text
Subject
Nursing service, hospital
Nursing services
13 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพโดยแกนนำสุขภาพชุมชนสาหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Situational analysis of health services of community health leaders for persons with diabetes mellitus, Thoen district, Lampang province / ปนัดดา ฟูใจ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health services
Diabetics
Community health nursing
14 กิจกรรมการให้บริหารของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร / พรทิพย์ รัตนวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health services
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
สุขภาพ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
15 ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง / สุปรียา รามการุณ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคตรัง -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Sex behavior
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศ -- ข้อมูล
16 ความต้องการการจัดบริการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาล พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี = Patient needs regarding home health care service of Medical Patients Phar Phok Klao Hospital Chanthaburi Province / ลักษณา จิตต์ไพบูลย์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Dissertations, academic -- nursing
Home care services
ผู้ป่วย -- บริการทางการแพทย์
บริการการพยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
17 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองเด็กป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร เชาวน์ลักษณ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
การพยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Patient satisfaction
18 ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพ ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / จลี เจริญสรรพ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแลที่บ้าน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
บริการการพยาบาล -- สุราษฎ์ธานี
Dissertation, academic -- nursing
Job satisfaction
Health services
Psychiatric nursing
19 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน / สมบัติ สกุลพรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
สงฆ์ -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Community mental health services
20 ต้นทุนดำเนินการในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี = Operating cost of home care service of primary care unit at Udonthani Hospital / สุกัลยณี สิงห์สัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี. ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริการทางการแพทย์ -- อุดรธานี
การเยี่ยมบ้าน
บริการอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
Home care services


Page : 1 2