ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 28 รายการ จากคำว่า Nursing services

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย / ศรัญญา คณิตประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
พยาบาล
บริการการพยาบาล -- การประมวลผลข้อมูล
Dissertations, academic -- nursing
Computers
Health services
22 ประสิทธิผลของการบริการทางคลินิกที่มีพยาบาลเป็นผู้นำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of nurse-led clinic for diabetes mellitus patients: a systematic review / สุปราณี คำมา / 2558 /Full Text
Subject
Diabetes Mellitus -- nursing
Nursing services
เบาหวาาน -- ผู้ป่วย
บริการการพยาบาล
23 ปัญหาและอุปสรรคการบริการสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อัมพร ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สุขภาพ
โรงพยาบาล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Health services
24 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Patient care planning
Health services
Tuberculosis
25 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Craniocerebral trauma
26 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of health information using group process on self-care behaviors of the elderly with hypertension / สุพรรัตน์ ซี่โฮ่ / 2547 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Group process
Self care -- in old age
Hypertension -- in old age
27 ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effect of educational instruction and information feedback on practice of infection prevention among housekeepers at Chiang Rai Prachanukroh hospital / บัญจมน ชัยวรางกูล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Infection control
ขยะทางการแพทย์
การกำจัดขยะ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ขยะติดเชื้อ
28 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of the interpersomal communication skills training program on perceived stigma among persons with schizophrenia receiving services at Pichai hospital, Uttaradit province / อรัญญา คำพึ่ง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
Communication
Hospitals -- outpatient services -- Uttatadit
โรงพยาบาลพิชัย
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
การสื่อสารระหว่างบุคคล


Page : 1 2