ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nursing service, hospital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง = Perceived patient safety management among nursing personnel in Fort Surasakmontri Hospital, Lampang Province / วราภรณ์ ศรีรัตนา / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
Nursing Service, Hospital
Patient Care
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ลำปาง
ผู้ป่วย -- การดูแล
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of primary Nursing, Pediatric Intensive Care Unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุปราณี สายอุต / 2558 /Full Text
Subject
Nursing service, hospital
Nursing services


Page : 1