ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Nursing process

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing process
Nursing practical
Psychiatric department, hospital
2 การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing process
3 การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management process of stat medication administration in female medical ward 2, Nakornping hospital, Chiang mai province / เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ / 2555 /Full Text
Subject
Drugs
Nursing process
4 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ = Quality improvement of information provision process for preoperative patients, Phare hospital / ยุวเรศ เสนาธรรม / 2555 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
การผ่าตัด
โรงพยาบาลแพร่
Preoperative nursing
Data processing
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการยึดมั่นต่อกันในกลุ่มของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 7 / สุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์ / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 7
พยาบาล
กลุ่มทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing, Team
Group processes
6 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of health information using group process on self-care behaviors of the elderly with hypertension / สุพรรัตน์ ซี่โฮ่ / 2547 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Group process
Self care -- in old age
Hypertension -- in old age


Page : 1