ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Nursing practical

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an instrument to measure nursing performance in patient safety for nurses in Thailand = การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับพยาบาลในประเทศไทย / Sopaporn Panthulawan / 2014 /Full Text
Subject
Instrumentation
Nursing, practical
Nurses
2 Development of moral competence scale in nursing practice = การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล / Pantip Jormsri / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Morals
Nursing, practical
3 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing process
Nursing practical
Psychiatric department, hospital
4 ความพร้อมของฝ่ายบริการพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป เขต 2 / กรรณิกา ฉ่ำพึ่ง / 2538 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคกลาง
Dissertations, academic -- Nursing
Nursing practical


Page : 1