ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Nursing -- standards

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factor related to quality of nursing care in general hospitals, the union of Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศพม่า / Lay Lay Myint / Chiamg Mai 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing -- standards
Hospitals
2 Factors related to quality of nursing care among nurses in Medical College Hospitals, Dhaka, The People's Republic of Bangladesh = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Reva Mondal / The 2013 /Full Text
Subject
Nursing care
Nursing -- standards
Hospitals
Nursing
Qaulity of health care
3 การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
ทารก -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Nursing -- standards
Skin care
Infant, premature
4 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- มาตรฐาน
พยาบาลกับผู้ป่วย
ฮีโมไดอะลัยสิส
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
Hemodialysis
5 ความคิดเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Opinions and operations regarding nursing minimum data Set among professional nurses in hichit Community Hospitals / จุฑามาศ พิลึก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- standards
6 ความคิดเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจังหวัด เขต 3 = Opinion and operations regarding nursing minimum data set among head nurses in tertiary hospital, region 3 / ธารารัตน์ ขุนศรี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
7 ความเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน เขต 3 = Opinion and operations regarding nursing minimum data set among head nurses in community hospitals, region 3 / ทัศนีย์ ญาณกิจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards


Page : 1