ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Novel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Pragmatic approach to an interpretation of behind the painting, a Thai novel by Sriburapha = การใช้แนวความคิดวจนปฎิบัติศาสตร์เพื่อตีความนวนิยายไทยเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา / Nipawan Mantalay / 2007 /Full Text
Subject
Interpreter
Novel
Pragmatics
2 Impacts of modernity on family values as repesented in Chart Kobjitti's Novel Time = ผลกระทบของค่านิยมสมัยใหม่ต่อคุณค่าของครอบครัวที่สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องเวลาของ ชาติ กอบจิตติ / Kulkaew Suksalukkhom / Chiang mai Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Family
Novel
Values
Social values
Modernism (Art) -- Influence
3 Northern Thai social attitude and moral expectation on women as reflected in a or chaiworasin's selected novels = ค่านิยมและความคาดหวังทางสังคมของท้องถิ่นภาคเหนือของไทยที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนในนวนิยายของ อ.ไชยวรศิลป์ / Autchariya Boonruang / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Thailand, Northern
Women -- Social conditions
Women and socialism
Novelist, Thailand
4 Orientalism as portrayed in Alex Garland's Novel the Beach = แนวคิดลัทธิบูรพนิยมที่นำเสนอในนวนิยาย เดอะ บีช โดยอเล็กซ์ การ์แลนด์ / Ratsawan Kamtita / 2014 /Full Text
Subject
Orientalism in art
Alex Garland's Novel


Page : 1