ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Nicotine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of vernonia cinerea L. extracts on nicotine, free radicals and chromosome = ฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อนิโคติน อนุมูลอิสระและโครโมโซม / Nitinet Ketsuwan / The 2016 /Full Text
Subject
Antioxidants
Nicotine
Free radicals (Chemistry)
Chromosomes
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with nicotine dependence, outpatient department Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / กัลยา แก้วสม / 2555 /Full Text
Subject
Nicotine
Tobacco
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่ที่มารับบริการในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for persons with nicotine dependence receiving services at Thongsaenkhan hospital, Uttaradit province / อิสริยา ปานงาม / 2555 /Full Text
Subject
Nicotine
Tobacco
4 ประสิทธิผลการใช้ยานอร์ทริปไทลินเพื่อบำบัดผู้สูบบุหรี่ที่มีภาวะติดสารนิโคตินในหน่วยบริการปฐมภูมิ = Effectiveness of nortriptyline for treating nicotine dependent smokers at primary care units / ศิริกุล รัตนะ / 2551 /Full Text
Subject
Nicotine
Nortriptyline (Drugs)
Cigarette smokers
การติดบุหรี่
การสูบบุหรี่
การรักษาด้วยยา


Page : 1