ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า Neoplasms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
การรักษาด้วยรังสี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Cervix neoplasms
Radiotherapy
Drug therapy
62 ความคิดเห็นต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of pap smear examination among women in saluang sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / จีรนันท์ มงคลดี / 2548 /Full Text
Subject
Pap test -- Marim, Chiang Mai
Cancer -- Cytodiagnosis
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
63 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Spiritual well-being of the elderly with lung cancer / นงเยาว์ กันทะมูล / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ปอด -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ปอด -- มะเร็ง
Dissertation, academic -- nursing
Spiritualsm
lung neoplasms -- in old age
64 ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เรณู กาวิละ / 2537 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Cervix neoplasms
65 ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Stress
Neoplasms -- in infancy & childhood
66 ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
Subject
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- เนื้องอก
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- การตัดเนื้อตรวจ
ความเครียด
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Neoplasms
67 ความโศกเศร้าเรื้อรังและวิธีการจัดการของบิดามารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Chronic sorrow and management strategies among parents children with cancer receiving chemotherapy / อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย / 2557 /Full Text
Subject
เด็ก
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
Child
Neoplasms -- Drug Therapy
68 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ / ดุษฎีบูล บุตรสีทา / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations -- academic, nursing
ศีรษะ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คอ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- Health Promotion
Health promotion
Health behavior
Head and neck neoplasms
69 ทัศนคติต่อการบอกความจริงเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรคของผู้ที่เป็นมะเร็ง = Attitude towards truth telling about diagnosis and prognosis of disease among persons with cancer / ตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร / 2558 /Full Text
Subject
Neoplasms -- diagnosis
Neoplasms
70 แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Cervix neoplasms
Drug therapy
71 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing pain management guidelines in patients with cancer, Chiangrai regional hospital / อรอนงค์ วงศ์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Patients
Neoplasms
72 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing advance care planning promotion guidelines for cancer patients, Sriphat medical center, faculty of medicine, Chiang Mai University / จีราพร สุรศรี / 2557 /Full Text
Subject
Planning
Patients
Neoplasms
73 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of best practice guidelines implementation for chemotherapy extravasation prevention among elderly with cancer, female surgical ward, Lampang Hospital / กาญจนา ใจดี / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
มะเร็ง -- การรักษา
ผู้สูงอายุ -- โรค -- การรักษา
Neoplasms -- drug therapy
Cancer -- chemotherapy
Aging
74 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกด้านจิตใจในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors affecting psychological well-being in older patients with cancer receiving chemotherapy / วรรณฤดี เชาว์อยชัย / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
ผู้สูงอายุ
Older
Neoplasms
Neoplasms -- Drug Therapy
75 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factor influencing uncertainty in illness among childern with cancer receiving chemotherapy / บุษบา ทาธง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Chemotherapy
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
76 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk factors
Lungs -- cancer
Lung -- neoplasms
77 ปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Mental health problems and spiritual needs among cancer patients, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / เอมอร ภูพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Neoplasms
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- มะเร็ง
โรงพยาบาลนครพิงค์
78 เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรี 2 กลุ่ม / แสงมณี อะโข / 2535 /Full Text
Subject
คอมดลูก -- มะเร็ง
มดลูก -- มะเร็ง
Disertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
79 ผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของญาติต่อภาวะสุขภาพของผ้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of providing participatory activities of relatives on health conditions after surgery of Brain Tumor Patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ถนิมนันท์ อรุณกิจ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Promotion
Brain neoplasms -- Surgery
Postoperative care
สุขภาพ
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สมอง -- เนื้องอก
80 ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตและคลอร์เฮกซิดีนต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of using normal saline solution, sodium bicarbonate solution and chlorhexidine on oral conditions of head and neck cancer patients receiving radiotherapy / พัชราภรณ์ ทัศนโกวิท / 2545 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- มะเร็ง
เยื่อบุช่องปากอักเสบ -- การรักษา
น้ำเกลือ
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Head and neck neoplasms -- Radiotherapy
Sodium chloride
Sodium bicardonate
Chlorhexidine
Oral health
Head and neck neoplams


Page : 1 2 3 4 5