ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 92 รายการ จากคำว่า Neoplasms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Recurrence and survival in completely resected non-small cell lung cancer : prognostic factors and value of ERCC1 and RRM1 gene expression = การกลับเป็นซ้ำและการรอดชีพในมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กที่ผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ : ปัจจัยพยากรณ์และคุณค่าของการแสดงออกของยีนอีอาร์ซีชีวันและอาร์อาร์เอ็มวัน / Apichat Tantraworasin / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Lung Neoplasms -- surgery
Gene Expression
42 Small cell neuroendocrine carcinoma of the uterine cervix : Prognostic value of clinicopathology, survival comparing to adenocarcinoma and squamous cell carcinoma and histological type-specific determinants = มะเร็งปากมดลูกชนิดสมอลเซลล์นิวโรเอ็นโดไครน์ : คุณค่าทำนายของปัจจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิก การรอดชีพเปรียบเทียบกับมะเร็งเยื่อบุต่อมและเยื่อบุสแควมัส และปัจจัยชี้เฉพาะของมะเร็งทั้งสามชนิด / Suthida Intaraphet / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
43 Study of chondroitin sulfate pattern in cancer pateint serum by capillary electrophoresis = การศึกษารูปแบบของคอนดรอยตินซัลเฟตในซีรัมของคนไข้โรคระเร็งด้วยแคพิลลารีอีเล็กโทรโฟเรซิล / Keittisak Suwan / 2004 /Full Text
Subject
Cancer
Cancer -- Research
Dissertations, accademic -- Biochemistry
Chondroitin sulfate
Neoplasms
Electrophoresis, capillary
44 The Contribution of expression and secretion of vascular endothelial growth factor on tumor progression = การสนับสนุนของการแสดงออกและการหลั่งของ Vascular endothelial growth factor ต่อการพัฒนาของมะเร็ง / Onusa Wattananupong / 2004 /Full Text
Subject
Vascular endothelial growth factor
Neoplasms
45 The Correlation of IL-1B gene mutation and pepsinogen levels in gastric cancer patients in Northern Thailand = ความสัมพันธ์ของการกลายยีน IL-1B และระดับเพปซิโนเจนในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในภาคเหนือของประเทศไทย / Suparp Chaidatch / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Point mutation
Stomach neoplasms -- Northen Thailand
46 The Properties of ThinPrep Pap Test Cervical Cytology Screening at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : The first year experience / Srisakul Srikamol Koolprasertying / 2012 /Full Text
Subject
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology
47 การจัดการกับการรับรสเปลี่ยนแปลงในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Taste management among children with cancer receiving chemotherapy / ศุภลักษณ์ อยู่ยอด / 2557 /Full Text
Subject
Neoplasms -- in infancy & childhood
Chemotherapy
Taste
Neoplasms
48 การประเมินความเสี่ยงทางรังสีของเต้านมด้านตรงกันข้ามและต่อมไทรอยด์ในการรักษามะเร็งเต้านมด้วยการฉายรังสีตามแผนการรักษาแบบสองมิติ = Radiation risk assessment of contralateral breast and thyroid gland in breast cancer rediotherapy with two dimensional treatement planning / ไชยา ช่างทุ่งใหญ่ / 2557 /Full Text
Subject
Breast Neoplasms
Breast Neoplasms -- radiotherapy
Dissertations, academic -- Medical Physics
49 การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สถานีอนามัย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
สตรี -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Evauation studies
Cervix neoplasms
50 การเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน-131 ในปอด จากการคำนวณด้วยวิธีการวัดจากภาพสแกนสองมิติและโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA = Comparison of calculated I-131 lung absorbed dose by quantitative 2 dimensional scan images and OLINDA dosimetry program / จินตนา อุ่นจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
Thyroid Neoplasms -- radiotherapy
Radiotherapy
Radioimmunotherapy
51 การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Taste
Neoplasms
Drug therapy
52 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการ เหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for Fatigue Management Among Patients with Bone Tumor and Soft Tissue Sarcoma, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จงกล ต้อยมาเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Fatigue
53 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai province / แสงเดือน พัฒนกิติ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
54 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลสำหรับญาติของผู้ป่วยมะเร็ง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Development of an information provision model for cancer patients relatives, male medical ward, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / ภัทรพร นาคะไพฑูรย์ / 2561 /Full Text
Subject
Neoplasms
โรงพยาบาลพุทธชินราช
มะเร็ง -- การพยาบาล
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
55 การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parent participation in preventing infection among pediatric patients with cancer receiving chemotherapy and related factors / สุมาลี ถาใจ / 2556 /Full Text
Subject
Neoplasms -- in infancy & childhood
Chemotherapy
Infection -- prevention & control
56 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
Dissertations, academic -- nursing
Serverity of illness index
Social support
Breast neoplasms
57 การลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Relieving burden among caregivers of cancer patients : a systematic review / เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
Neoplasms
58 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชนแม่ทา จังหวัดลำพูน = Situational analysis of palliative care for older persons with wnd stage cancer in Maetha community, Lamphun province / อุบลกาญจน์ จินดามงคล / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Neoplasms
Palliative care
59 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลประคับประคองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of palliative care among older persons with end stage colon cancer, Lampang hospital / ธมนพัชร ศิริกาญจนางกูร / 2556 /Full Text
Subject
Colonic neoplasms
Aging
Palliative care
60 ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด
สตรี
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Breast neoplasms


Page : 1 2 3 4 5