ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Negotiating

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Obstetrical nursing
Gynecology
2 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลฝาง
การเจรจาต่อรอง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
3 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
4 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
5 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating


Page : 1