ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Narcotics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of effectiveness among opioid antagonists in experimentally-induced endotoxic shock in albino rats = การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาต้านโอปิออยด์ในช็อคที่เหนี่ยวนำให้เกิดขึ้น โดยเอนโดทอกซินในหนูขาว / Puongtip Winyaratana. / 1986 /Full Text
Subject
Opioids.
Septic shock.
Shock.
Rats as laboratory animals.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Shock, septic
Narcotics
Animals, laboratory -- Rats
2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ / นภา รังสิเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Narcotics
3 ความรู้เกี่ยวกับยาม้าและการป้องกันตนเองจากการเสพยาม้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Knowledge about Yama and self protection among high school students Hua-Hin District Prachuap Khiri Khan Province / อรอนงค์ หงษ์ชุมแพ / 2538 /Full Text
Subject
Self-protective behavior
Narcotics
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
4 ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public health
Narcotics
Amphetamines
Students -- Chiang Mai
5 พฤติกรรมการใช้ยาและยาเสพติดของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดฝิ่นและเฮโรอินของชาวบ้าน = Medicine and drug users behavior in Huay Num Dung Village, Mae Tang District, Chiang Mai Province : Knowledge of villagers about the hazard and preventive practice of villagers on opium and heroin addiction / วรกมล รักสวน / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม
การติดฝิ่น
การติดเฮโรอีน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
Narcotics
Heroin
Opium
Dissertations, Academic -- Public health
Substance dependence
Opium
Heroin dependence
6 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้วยเมธาโดน เรือเอกหญิง / สมฤทัย จันทร์สุข / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คนติดยาเสพติด
เมธาโคน
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Narcotics
Methadone


Page : 1