ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Nanotubes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Electrical properties of carbon nanotubes and carbon nanotube composites = สมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนและวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน / Naratip Songmee / The 2010 /Full Text
Subject
Nanotubes
Nanostructured materials
Carbon
2 Electrocatalysis of metal aanoparticles supported functionalized carbon nanotubes for ethanol oxidation in fuel cells = การเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีของอนุภาคโลหะนาโนที่รองรับด้วยท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันสาหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลในเซลล์เชื้อเพลิง / Suwaphid Themsirimongkon / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Nanoparticles
Nanotubes
3 Electropolymerization and characterization of conducting polymercarbon nanotubes composites for biosensor application = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมระหว่างพอลิเมอร์นาไฟฟ้าและท่อนาโนคาร์บอนเพื่อการประยุกต์ทางไบโอเซนเซอร์ / Paphawadee Netsuwan / 2014; The 2014 /Full Text
Subject
Nanotubes
4 Fabrication of Carbon Nanotubes-Copper Oxide Nanocomposite films for use as angle sensor = การประดิษฐ์ฟิล์มนาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนคอปเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รับรู้มุมพับ / Buppachat Toboonsung / 2010 /Full Text
Subject
Nanotubes
Carbon
Nanostructure materials
5 High strain sensors of multi-walled carbon nanotubes and graphite films prepared on Pre-stretched natural rubber by Dry Surface Coating = ตัวรับรู้ความเครียดสูงของท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและฟิล์มแกรไฟต์ที่เตรียมลงบนยางธรรมชาติที่ถูกดึงก่อนโดยการเคลือบผิวแห้ง / Sreenivasulu Tadakaluru / The 2014 /Full Text
Subject
Nanotubes
6 Improvement of mechanical properties of carbon nanotubes, silicon carbide nanowires and epoxy resin nanocomposites = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระดับนาโนของท่อนาโนคาร์บอน เส้นลวดนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพอกซีเรซิน / Haruthai Longkullabutra / school 2012 /Full Text
Subject
Carbon
Nanotubes
Nanostructured materials
7 Mechanical properties and thermal conductivity of multi-walled carbon nanotubespolymer composites coated on copper and aluminium = สมบัติเชิงกลและสภาพนาความร้อนของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นกับพอลิเมอร์ที่เคลือบบนทองแดงและอะลูมิเนียม / Samor Boonphan / The 2017 /Full Text
Subject
Heat -- Conduction
Nanotubes
Polymers
Aluminum
8 Novel use of carbon nanotubes in the reinforcement of polypropylene fibers = การใช้แบบใหม่ของท่อนาโนคาร์บอนในการเสริมแรงของเส้นใยพอลิพรอพิลีน / Tawat Soitong / The 2010 /Full Text
Subject
Polypropylene fibers
Textile fibers, Synthetic
Nanotubes
Nanostructured materials
9 Preparation of Polyacrylonitrile-Poly(vinyl chloride) electrospun membranes with enhanced mechanical properties by multi-walled carbon nanotube reinforcement for water filtration = การเตรียมแผ่นเยื่ออิเล็กโตรสปันของพอลิอะคริโลไนไตรล์-พอลิ(ไวนิล คลอไรด์)และการเพิ่มสมบัติเชิงกลให้ดีขึ้นโดยการเสริมแรงด้วยท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นสำหรับการกรองน้ำ / Janthana Namsaeng / The 2018 /Full Text
Subject
Nanotubes
Carbon nanotubes
10 Synthesis and electronic analysis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle contacts = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของจุดสัมผัสระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวและอนุภาคโลหะนาโน / Chalao Wongsaeng / The 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanotubes
Nanostructures


Page : 1