ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Nanostructures

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characteristics and gas sensing properties of zinc titanate nanostructures synthesized by thermal oxidation method = ลักษณะเฉพาะและสมบัติการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนต สังเคราะห์โดยวิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน / Theerapong Santhaveesuk / 2012 /Full Text
Subject
Gases
Nanostructures
Oxidation
Heat
2 Characterization of antimony sulfide nanostructures synthesized using cyclic microwave radiation = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนแอนติโมนีซัลไฟด์ที่สังเคราะห์โดยใช้รังสีไมโครเวฟแบบไซคลิก / Jutarat Kavinchan / The 2010 /Full Text
Subject
Nanostructures
Nanoparticles
3 Characterization of copper sulfide nanostructures synthesized by cyclic microwave and cyclic microwave solvothermal methods = การหาลักษณะเฉพาะของคอปเปอร์ซัลไฟด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ โดยวิธีไซคลิกไมโครเวฟและไซคลิกไมโครเวฟโซลโวเทอร์มอล / Anukorn Phuruangrat / 2010 /Full Text
Subject
Copper Sulfide
Materials science
Nanostructures
4 Characterization of molybdenum oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Meyhod = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนโมลิบดินัมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Hathai Sinaim / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Molybdenum
Nanostructures
5 Characterization of nanostructured cadmium and zinc chalcogenide synthesized by a microwave plasma technique for dye-sensitized solar cells = การหาลักษณะเฉพาะของแคดเมียมและซิงก์ชาลโคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมาสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Wonchai Promnopas / 2012 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Nanostructures
Cadmium
6 Characterization of Nanostructured Metal Sulfides Synthesized Using Solvothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Chalermchai Pilapong / 2012 /Full Text
Subject
Materials science
Nanostructures
7 Characterization of Silver Bismuth Sulfide nanostructures synthesized by Solvothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์ ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Narongrit Tipcompor / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry
Silver Bismuth Sulfide
Nanostructures
8 Characterization of tungsten oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Oranuch Yayapao / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Tungsten
Nanostructures
9 Characterization of zinc oxide and lanthanide-doped zinc oxide nanostructures synthesized by sonochemical method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนของซิงก์ออกไซด์และซิงก์ออก ไซด์ที่เจือด้วยแลนทาไนด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซโนเคมิคอล / Oranuch Yayapao / The 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Zinc oxide
10 Characterization of zinc oxidegold nanocomposites synthesized by photodeposition technique for nanodevice applications = การหาลักษณะเฉพาะของซิงก์ออกไซด์โกลด์ นาโนคอมโพสิต สังเคราะห์โดยเทคนิคโฟโตเดโพซิชัน สำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์นาโน / Pichitchai Pimpang / The 2014 /Full Text
Subject
Nanostructures
Nanostructured materials
Nanotechnology
11 Characterization of zinc oxidetitanium dioxide and zinc titanate nanostructures prepared by hydrothermal calcination combined processes = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงก์ไททาเนตที่เตรียมโดยกระบวนการร่วมระหว่างไฮโดรเทอร์มอลและการเผาแคลไซน์ / Jirapong Arin / The 2016 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Nanostructures
Hydrothermal carbonization
12 Ethanol sensing properties of sensors based on zinc oxide nanostructures with metal adding = สมบัติการตรวจจับเอทานอลของเซนเซอร์ที่มีฐานเป็นโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีการเติมโลหะ Ekasiddh Wongra / Ekasiddh Wongrat / 2012 /Full Text
Subject
Nanostructures
Zinc oxide
Ethanol
13 Synthesis and characterization of bismuth tungstate and molybdate nanostructures for photocatalysis = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนบิสมัท ทังสเตทและโมลิบเดตเพื่อการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง / Phattranit Dumrongrojthanath / 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Materials science
Photocatalysis
14 Synthesis and electronic analysis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle contacts = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของจุดสัมผัสระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวและอนุภาคโลหะนาโน / Chalao Wongsaeng / The 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanotubes
Nanostructures
15 Synthesis of metal oxide nanostructures by Microwave plasma and direct current heating methods = การสังเคราะห์ของโลหะออกไซด์โครงสร้างนาโนเมตรโดยวิธีไมโครเวฟพลาสมาและการให้ความร้อนจากไฟฟ้ากระแสตรง / Arrak Klinbumrung / 2014 /Full Text
Subject
Metal oxide semiconductors
Microwaves 3
Heating
Nanostructures
16 Synthesis of nanostructured metal ternary chalcogenide by microwave refluxing method = การสังเคราะห์โลหะเทอร์นารีชาล์โคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ-รีฟลักซ์ / Narongrit Tipcompor / The 2014 /Full Text
Subject
Metals
Nanostructures
17 Synthesis of tin-doped zinc oxide nanostructures by flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยดีบุกโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส และการประยุกต์ / Khatcharin Wetchakun / 2012 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Nanostructures
18 Titanium dioxide-based nanomaterials and therir applications = วัสดุนาโนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฐานและการประยุกต์ / Chonlada Dechakiatkrai / 2008 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Industrial applications
Nanostructured materials -- Synthesis
Nanostructures
Titanium dioxide


Page : 1