ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 40 รายการ จากคำว่า Nanoparticle

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Preparation and characterization of nanoparticles prepared by pulsed laser ablation = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนที่เตรียมจากการระเหยผิวด้วยเลเซอร์แบบห้วง Aye Htain Lin / Aye, Htain Lin / The 2012 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Laser beams
22 Stability of active compounds from Curcuma aromatica Salisb. prepared by solid lipid nanoparticle technique in a cream formulation = ความคงตัวของสารออกฤทธิ์จากว่านนางคำที่เตรียมโดยเทคนิคการเตรียมให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนไขมันแข็งในตำรับครีม / Nichthima Warinthip / 2009 /Full Text
Subject
Curcuma aromatica Salisb.
Wan-Nang-Kham
Solid lipid nanoparticles
Nanoparticles
Drugs -- Dosage forms
Curcumin
23 Synthesis and applications of magnetic nanoparticles-supported base reagents for organic synthesis = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของเบสรีเอเจนต์ที่รองรับด้วย อนุภาคนาโนแม่เหล็กสาหรับอินทรีย์สังเคราะห์ / Parintip Rattanaburee / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanoparticles -- Analysis
24 Synthesis and applications of polymeric modified silica magnetic nanoparticles = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของพอลิเมอร์ดัดแปรอนุภาคนาโนแม่เหล็กซิลิกา / Bannarak Khumraksa / 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Polymers and polymerization
25 Synthesis and characterization of Eu3+doped Y1-xGdxVO4 nanoparticles by Solvothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาค นาโนอิทเทรียมแกโดลิเนียมวาเนเดตที่เจือด้วยยูโรเปียมไอออนโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Watcharapong Pudkon / The 2015 /Full Text
Subject
Nanoparticles
26 Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for magnetic field resonance imaging application = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนแม่เหล็กเพื่อประยุกต์สำหรับการสร้างภาพจากการสั่นพ้องของสนามแม่เหล็ก / Sudarat Sitthichai / The 2017 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanostructured materials
Magnetic materials
Magnetic fields
27 Synthesis and electronic analysis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle contacts = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของจุดสัมผัสระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวและอนุภาคโลหะนาโน / Chalao Wongsaeng / The 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanotubes
Nanostructures
28 Synthesis of Chitosan-Folic Acid for Encapsulation of Iron Oxide Nanoparticles and in Vivo Tracking using Magnetic Resonance Imaging = การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพื่อห่อหุ้มอนุภาคนาโน ของเหล็กออกไซด์และติดตามการกระจายในร่างกายด้วยการ สร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Chutimon Sanjai / 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
Folic acid
Radiology, Medical
29 Synthesis of gadolinium vanadate nanoparticles by carboxylic acids-assisted sol-gel method = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย / Nawapong Chumha / The 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanostructured materials
30 Synthesis of metal-loaded yitanium dioxide nanoparticles by flame spray pyrolysis method and application as gas sensors = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วยโลหะโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์เป็นแก๊สเซนเซอร์ / Weerasak Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles -- Synthesis
Nanoparticles
Nanoscience
31 Synthesis of niobium-doped zinc oxide nanoparticles by Flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์ / Viruntachar Kruefu / 2011 /Full Text
Subject
Nanoscience
Nanoparticles -- Analysis
Niobium
32 Synthesis of platinum-loaded tungsten oxide nanoparticles and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยแพลทินัมและการประยุกต์ / Thanittha Samerjai / The school 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Tungsten oxides
Platinum
33 Synthesis of pure and palladium-doped zinc oxide nanoparticles by flame spray pyrolysis for use as an ethanol vapor sensor = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ และซิงก์ออกไซด์เจือด้วยแพลเลเดียมโดย เฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับไอเอทานอล / Chaikarn Liewhiran / 2008 /Full Text
Subject
Materials Science
Nanoparticles -- Analysis
Synthesis
34 Synthesis of titanium dioxide nanoparticles using sol-gel method for degradation of chorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี โซล-เจลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล / Thidarat Jitjanesuwan / The 2015 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles
35 Synthesis of tungsten trioxide-doped zinc oxide nanoparticles by Flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเทนไตรออกไซด์ โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส และการประยุกต์ / Chawarat Siriwong / 2011 /Full Text
Subject
Nanoscience
Nanoparticles -- Analysis
Tungsten
36 Sythesis of titanium dioxide nanopartcles using hydrothermal method for degradtion of chlorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล / Anusorn Gongglom / The 2015 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles
37 The Entrapment of azelaic acid and its derivatives in nanoparticles for pharmaceutical and cosmetic uses = การเก็บกักอซิลาอิคแอซิดและอนุพันธ์ในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้ทางยาและเครื่องสำอาง / Atchara Panyosak / 2007 /Full Text
Subject
Azelaic acid
Nanoparticles
Cosmetics
38 Titanium dioxide nanoparticles and metal-loaded titanium dioxide nanoparticles synthesized by the modified sol-gel method and their applications = อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะที่สังเคราะห์โดยวิธีโซล-เจล แบบดัดแปร และการประยุกต์ / Hathaithip Ninsonti / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide -- Synthesis
Nanoparticles
39 การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิเนตไมโครนาโนพาทิเคิลที่มีสารสกัดบัวบก = Preparation and physico-chemical characterization of Chitosan-Alginate MicroNanoparticles contanning centella asiatica extract / ณัฐกรณ์ ใบแสง / 2550 /Full Text
Subject
Centella asiatica
Chitosan
Nanoparticles
40 การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเตรียมอาร์บูตินไมโครพาร์ติเคิลเพื่อทำให้ผิวขาว = Application of chitosan for preparation of arbutin microparticles as skin whitening / พอใจ รัตนปนัดดา / 2553 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
สีผิวมนุษย์
เภสัชกรรม
อาร์บูติน
Chitosan
Nanoparticles
Human skin color
Skin whitening


Page : 1 2