ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Mutation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cytotoxicity, antimutagenicity and inhibitory effect on morphological changes of cultured cell induced by UV of Thai medicinal plant extracts = ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านการก่อกลายพันธุ์และผลยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเซลล์เลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำจากรังสียูวีของสารสกัดสมุนไพรไทย / Wijittra Nittayajaiprom / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Plant mutation
2 Detection of molecular mutation in B-thalassemia majors by direct B-globin Gene Sequencing = การตรวจหาการกลายพันธุ์ระดับโมเลกุลในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์โดยวิธีเบต้าโกลบินยีนซีเควนซิง / Channarong Primsorn / 2003 /Full Text
Subject
Thalassemia
Globin
Hematology
Dissertations, academic -- Biochemistry
beta-Thalassemia
Mutation
3 Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and mutagenicity in soil in Chiang Mai province = การหาปริมาณพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในดินในจังหวัดเชียงใหม่ Bangdong Wei / Wei, Bangdong / 1995 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Pollutants
Acid deposition -- Chiang Mai
Mutation (Biology)
Polycyclic aromatic hydrocarbons
4 Identification of K-ras mutation in Thai ovarian cancer patients / Worakarn Wongchankham / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Ovarian neoplasms
Genes, ras
Mutation
5 Molecular characterization and identification of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML105) mutants, induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะและการบ่งบอกระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ที่ถูกชักนำโดยลาไอออนพลังงานต่ำ / Nuananong Semsang / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Mutation (Biology)
6 Molecular study on sodium channel gene point mutation and the association with insecticide resistance in aedes aegypti = การศึกษาระดับโมเลกุลของการกลายพันธุ์เฉพาะตำแหน่งที่โซเดียมแซนเนลยืน และความสัมพันธ์กับการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงในยุงลาย Aedes aegypti / Jintana Yanola / 2011 /Full Text
Subject
Epithelial Sodium Channel
Nerve Tissue Proteins
Densovirinae
Mutation
7 Mutation analysis of Enamelin Gene (ENAM) in patients with amelogenesis imperfect = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอีนาเมลลินในผู้ป่วยที่มีการ สร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ / Sathian Suravisankul / 2011 /Full Text
Subject
Dental enamel
Genes -- Mutation breeding
Mutation (Biology)
Enamelin genes
8 Mutation analysis of MSX1 in patients with syndromic and non-syndromic Hypodontia and Orofacial clefts = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน MSX1 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิดและรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ / Onnida Wattanarat / The 2010 /Full Text
Subject
Cleft lip
Mutation (Biology)
Genes
9 Partial characterization of mutagen (s) in shallot (Allium Ascalonicum Linn.) and the effect of some chemicals on its mutagenic activity . / Prayad Pantasri / 1991. /Full Text
Subject
Mutagens.
Plant mutation.
Microbial mutation.
Mutation (Biology)
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mutagens
Allium
10 Polycyclic aromatic hydrocarbons and mutagenicity of airborne particulate in Chiang Mai Rong Zhang / Rong, Zhang / 1996 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Pollutants
Acid deposition -- Chiang Mai
Mutation (Biology)
Polycyclic aromatic hydrocarbons
11 Possible mechanism of inhibition of aflatoxin-B1 mutagenesis by Thai medicinal plant,murdannia loriformis and alpinia galanga = กลไกการยับยั้งการกลายที่เกิดจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่งที่อาจเป็นไปได้โดยสมุนไพรไทย : หญ้าปักกิ่งแลพข่า Tawee rearungchom / Tawee Rearungchom / 1993 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Mutagenicity testing
Aflatoxins
Medicinal plants -- Thailand
Dissertations academic -- Biochemistry
Affatoxin B1
Mutation
Plants, medicinal
12 Study of mutagenic activity of some chilli-paste samples and of their ingredients = การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของน้ำพริกแกงสำเร็จรูปบางชนิด และเครื่องปรุงน้ำพริกแกง / Jantipa Purintrapiban. / 1989. /Full Text
Subject
Mutagens.
Mutagenicity testing.
Chille-paste.
Microbial mutation.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mutagenesis
13 TBX22 Mutations and Non-syndromic Orofacial Clefts, Ankyloglossia, and Hypodontia = การกลายพันธุ์ของยีนทีบอกซ์ทเวนตี้ทูกับรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้า ลิ้นยึดและฟันหายโดยกำเนิด / Arunee Kaewkhampa / 2009 /Full Text
Subject
Genes -- Mutation breeding
Orthodontics
14 The Correlation of IL-1B gene mutation and pepsinogen levels in gastric cancer patients in Northern Thailand = ความสัมพันธ์ของการกลายยีน IL-1B และระดับเพปซิโนเจนในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในภาคเหนือของประเทศไทย / Suparp Chaidatch / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Point mutation
Stomach neoplasms -- Northen Thailand
15 The Study of mutagenicity and antimutagenicity of partial fractionation from purple rice husk in bacterial and animal models = การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสารที่แยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่ำในโมเดลแบคทีเรียและสัตว์ทดลอง / Angkhana Nilnumkhum / The 2016 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Animal mutation
Purple Rice
16 TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น / Warissara Sripathomsawat / 2010 /Full Text
Subject
Gencs -- Mutation (Biology)
Dentistry


Page : 1