ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า Muscles

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Investigation of characteristics and prevention for delayed onset muscle soreness in wrist extensors = การตรวจสอบลักษณะและการป้องกันภาวะปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ / Peanchai Khamwong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles -- Wounds snd injuries
Exercise
Sports injuries
Stretching exercises
Wrist
Wrist Injuries
Exercise
2 Comparison of shoulder muscles lenght and structural alignment in hemiplegic patients with and without shoulder pain = การเปรียบเทียบความยาวของกล้ามเนื้อและการจัดวางตัวของกระดูกรอบข้อไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีอาการปวดและไม่มีอาการปวดข้อไหล่ / Jittima Charoenlimprasert / 2008 /Full Text
Subject
Shoulder joint
Muscles
Shoulder pain
Shoulder
Muscles
Hemiplegia
3 Effects of Eccentric Muscle Training on Achilles Tendon Adaptation of Healthy Persons = ผลการฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการปรับตัวของ เอ็นกล้ามเนื้อร้อยหวายของคนสุขภาพดี / Roongtip Suteebut / Chiang mai 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Tendons
Healthy
4 Effects of electrical stimulation on knee extensor in individuals with spastic diplegia = ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน / Panida Hanphitakphong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Brain -- Diseases
Knee
Electric Stimulation
Cerebral Palsy
5 Effects of estrogen deprivation on gastrocnemius muscle function and biochemical alteration of vastus lateralis muscle in obese-insulin resistant female rats = ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการทำงานของกล้ามเนื้อแกส ตร็อกนีเมียสและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อวาสตัสแลทเทอราลิสในหนูอ้วนเพศเมียที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Wissuta Sutham / 2017 /Full Text
Subject
Muscles
Estrogen -- Physiological effect
Insulin resistance
Insulin
6 Effects of exercise on contractile properties of skeletal muscle in hypothyroid rats = ผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูในภาวะฮัยโปธัยรอยด์ / Todsapon Bunyamak / 1994; คณะแพทยศาสตร์ [2538?] /Full Text
Subject
Muscles
Exercise
Hypothyroidism
Exercise
Muscle, Skeletal
Animals, Laboratory -- Rat
7 Effects of working behavior modification program on low back pain prevention behaviors and back muscle endurance among farmers = ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการทำงานต่อพฤติกรรมการป้องกัน อาการปวดหลังส่วนล่างและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของชาวนา / Wisut Nochit / 2013 /Full Text
Subject
Working
Behavior
Back pain -- prevention & control
Muscles
8 Impact of dietary carbohydrate-fat proportions on efficacy of skeletal muscle activity in exercised rats / Pilaiporn Kaoien / 2003 /Full Text
Subject
Carbohydrates
Fat
Muscles
Rats -- Exercise
Carbohydrates
Fat
Muscles
Dissertations, academic -- Physiology
Muscle, skeletal
Animals, laboratory -- Rats
9 Measurement of thickness of the lower trapezius muscle using ultrasound imaging in individuals with chronic neck pain = การวัดความหนาของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนล่างโดยใช้ภาพถ่ายอัลตราซาวด์ในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง / Chalomjai Pensri / 2014 /Full Text
Subject
Muscles -- Measurement
Ultrasonic testing
Neck pain
10 Relaxant effect of 5, 7-dihyroxyflavanone on tracheo-bronchial muscle = ฤทธิ์ขยายกล้ามเนื้อหลอดลมของ สาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน / Supaporn Kansenalak. / 1985. /Full Text
Subject
Muscles -- Effect of drugs on.
Bronchi -- Effect of drugs on.
11 Role of trunk muscles on lumbopelvic stability among Thai Weightlifters = บทบาทของกล้ามเนื้อลำตัวต่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานในนักกีฬายกน้ำหนักไทย / Patraporn Sitilertpisan / 2011 /Full Text
Subject
Muscles
Stability
Muscles
Back Pain
12 The Pharmacological study of verapamil on the skeletal muscle contractile responses in albino rats = การศึกษาทางเภสัชวิทยาของเวอราปามิล ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อลายในหนูขาว / Suriya Satrabhaya. / 1986. /Full Text
Subject
Verapamil.
Muscles -- Effect of drugs on.
Rats as laboratory animals.
13 Thickness of lower trapezius muscle in women with chronic unilateral neck pain = ความหนาของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนล่างในผู้หญิงที่มีอาการปวดคอเรื้อรังข้างเดียว / Kanokon Kawsoiy / The 2014 /Full Text
Subject
Muscles
Neck pain
Myalgia
14 Validation of a one-leg sit-to-stand test for the measurement of leg muscle strength and endurance in young adults = การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบการลุกขึ้นยืน จากนั่งด้วยขาข้างเดียวเพื่อวัดความแข็งแรงและความ ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้น / Eakarach Wongsaya / 2011 /Full Text
Subject
Older people -- Health and hygiene
Muscles
15 การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของบองบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Work related musculoskeletal injuries among nursing personnel, Lanna hospital, Chiang Mai province / พานทอง สมปาน / 2557 /Full Text
Subject
Muscles -- physiology
Musculoskeletal diseases
Personnel, hospital
16 การเปรียบเทียบความยาวกล้ามเนื้อข้อไหล่ระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีและไม่มีอาการข้อไหล่เจ็บ = Comparison of shoulder muscle length between junior swimmers with and without shoulder pain / อิสราภรณ์ จันนัยนา / 2555 /Full Text
Subject
Shoulder
Shoulder Joint
Muscles
ไหล่
กล้ามเนื้อ
17 การวิเคราะห์ความแข็งแรงกำลังของกล้ามเนื้อแขน ขา และสมรรถนะในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of strength, power of Arm and Leg muscles and maximum liftiting performance of Chiang Mai Junior weightlifters / วันดี คำเอี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Muscles
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก -- เชียงใหม่
18 ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูฟุตบอล ณ จุดเตะโทษ ของนักกีฬาอายุระหว่าง 10-12 ปี = Effect of leg muscle strength training on accuracy in goal shooting at the penalty spot of 10-12 years football players / บริคณฑ์ มายวัน / 2550 /Full Text
Subject
Leg
Muscles
นักกีฬา
19 ผลของการจัดกระทำด้านการยศาสตร์ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและอาการปวดหลังของคนทำงานแกะสลักไม้ = Effects of ergonomic intervention on muscle flexibility and back pain of wood carvers / ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ / 2558 /Full Text
Subject
Back pain
Muscles -- physiology
20 ผลของการใช้ N-acetylcysteine (NAC) ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะการบาดเจ็บและการล้าของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอย่างหนักระยะสั้นเฉียบพลันในอาสาสมัครเพศชายที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ = Effects of using N-acetylcysteine on changes of muscle injury and fatigue from acute short heavy exercise in sedentary male subjects / ระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
Acetylcysteine
Muscle Fatigue
Muscles -- Wounds and Injuries
Exercise
กล้ามเนื้อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ
การออกกำลังกาย


Page : 1 2