ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Muscle Stretching Exercises

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Investigation of characteristics and prevention for delayed onset muscle soreness in wrist extensors = การตรวจสอบลักษณะและการป้องกันภาวะปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ / Peanchai Khamwong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles -- Wounds snd injuries
Exercise
Sports injuries
Stretching exercises
Wrist
Wrist Injuries
Exercise
2 Effect of passive stretching combined with Vitamin C administration on immobilization-induced muscle atrophy in rat = ผลของการยืดกล้ามเนื้อโดยอาศัยแรงผู้อื่นช่วยร่วมกับการให้วิตามินซีต่อการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อจากภาวะจำกัดการเคลื่อนไหวในหนูทดลอง / Chutchadaporn Jaiyen / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Muscle Stretching Exercises
Vitamin C
Muscular Atrophy
3 การเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบโพรพริโอเซปทีฟ นิวโรมัสคูลาร์ ฟาสิลิเตชัน และการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวในนักกีฬาฟุตบอลชายสมัครเล่น = Comparison of acute effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching and static stretching on motor performance in amateur male football players / อภิวัฒน์ อมาตยกุล / 2555 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
4 ผลของการฝึกยืดกล้ามเนื้อหลังและขาแบบเคลื่อนที่และแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนักชายทีมชาติไทย = Effects of dynamic stretching and proprioceptive neuromuscular facilitaion training of back and legs muscles on flexibility of Male Thai National Weightlifters / อารีย์ วิรัฐถาวร / 2554 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
หลัง
ขา
นักกีฬายกน้ำหนัก -- ไทย
5 ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้และแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวต่อคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาและสมรรถนะในการวิ่งระยะสั้น 100 เมตร = Effects of static and dynamic stretching combined with a dynamic warm-up on lower extremity kinematics and 100 meters sprint performance / นพวรรณ ธีระประดิษฐผล / 2555 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวของมนุษย์
การวิ่ง
สมรรถภาพทางกาย
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
6 ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีและที่ไม่มีการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ต่อความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถนะในการวิ่งระยะสั้น = Effects of warm-up with and without static stretching on muscle flexibility and strength, and sprint performance / วิภาวดี กิจมี / 2555 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวของมนุษย์
การวิ่ง
สมรรถภาพทางกาย
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
7 ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวโดยมีและไม่มีการอบอุ่นร่างกายแบบผสมผสานต่อสมรรถนะในการกระโดดสูงและการวิ่ง 100 เมตร = Acute effects of dynamic muscle stretching with and without combined warm-up on vertical jump and 100 meters sprint performances / สุมาลี เกตุวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวของมนุษย์
การวิ่ง
สมรรถภาพทางกาย
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
8 เวลาที่เหมาะสมภายหลังการยืดกล้ามเนื่อแบบเคลื่อนไหวต่อการวิ่งเร็ว 100 เมตรและความยืดหยุ่น = Effective time after dynamic stretcing on 100 meter sprint and flexibility / กัลลิกา นาคะพงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
Muscles
Exercise
การออกกำลังกาย
การวิ่ง
กล้ามเนื้อ


Page : 1