ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Movement

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Circutt upper arm training in patients with hemiplegia / Surachart Suksriwan / 2006 /Full Text
Subject
Hemiplegia -- Therapy
Physical therapy
Movement
Physical therapy technigues
Arm
Hemiplegia
Physical therapy modalities
2 Elastic limit and force decay among three forms of orthodontic elastomeric chains / Chananya Wisuttisak / 1999 /Full Text
Subject
Orthodontics
Elastomers
Orthodontic corrective -- research
Tooth movement -- research
3 Measurement of trunk acceleration in elderly women with and without balance impairment during walking over obstacle = การวัดค่าความเร่งของลำตัวในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีและไม่มีความบกพร่องในการทรงตัวขณะเดินข้ามสิ่งกีดขวาง / Arunee Promsri / 2009 /Full Text
Subject
Older women
Kinesiology
Movement
Kinesiology, Applied
Women
4 New social movements and contemporary framing of development protest in Northern Thailand : a case study of the Chiang Mai World mega-project = ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และการสร้างกรอบความเข้าใจร่วมสมัยของการประท้วงการพัฒนาในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่เวิล์ด Daniel Powell / Powell, Daniel / 2008 /Full Text
Subject
Social movements
Social movements -- Developing countries
Social movements -- Thailand
Thailand -- Politics and government
5 Pilates training in individuals with chronic low back pain / Noppadon Pansuwan / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Movement
Back pain -- Therapy
Exercise movement techniques
Exercise therapy
Back pain
Physical therapy modalities
6 Simultaneous optimization of structure and control for time-optimal motion of vibratory mechanical systems = การหาความเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างและการควบคุมควบคู่กันสำหรับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเชิงเวลาของระบบสั่นเชิงกล / Boonruk Suchaitanawanit / The 2016 /Full Text
Subject
Mechanical vibration
Mechanical engineering
Mechanical movements
Control theory
7 Space of resistance and place of local knowledge in the Northern Thailand ecological movement = พื้นที่การต่อต้านและสถานะของความรู้ท้องถิ่นในขบวนการเคลื่อนไหวด้านนิเวศในภาคเหนือของประเทศไทย / Prasert Trakansuphakon / 2007 /Full Text
Subject
Ecology -- Thailand
Green movement
Social movements -- Thailand
8 The Effects of pilates training on flexibility, lumbo-pelvic movement control, and stress in healthy subjects = ผลของการฝึกแบบ Pilates ต่อความยืดหยุ่น การควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณบั้นเอวและอุ้มเชิงกราน และความเครียดในคนสุขภาพดี / Sureeporn Phrompaet / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Physical fitness
Exercise movement techniques
9 ผลของการเต้นแอโรบิกที่ระดับความหนักปานกลางในสตรีต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรทและอินเตอร์ลิวคิน-2 = Effects of aerobic dance at moderate intensity in women on oxidative stress and interleukin-2 / กุณฑีรา สายดี / 2552 /Full Text
Subject
Exercies Movement Techniques
Women
แอโรบิก (กายบริหาร)
การเต้นแอโรบิก
การออกกำลังกาย
อนุมูลอิสระ
10 ผลของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสต่อการทรงตัวในกลุ่มวัยรุ่น = Effects of pilates-based exercise on balance in the adolescents / พรรณทิพย์ งามช่วง / 2555 /Full Text
Subject
Exercise Movement Techniques
Exercise
พิลาทีส
การออกกำลังกาย
11 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำระดับตื้นและลึกสำหรับคนอายุ 30-50 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = Effect of aquatic aerobic exercise program at shallow and deep water in 30-50 year overweight adults / สายระวี บุญปล้อง / 2554 /Full Text
Subject
Hydrotherapy
Exercise Movement Techniques
Overweight
12 องค์ประกอบในการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม / วิระมล กาสีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Movement disorders
Disabled
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ท่าอุเทน (นครพนม)


Page : 1