ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Molecules

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of crucial amino acid residues on CD4 molecule as binding target for DARPin in HIV-1 Entry inhibition = การวิเคราะห์กรดอะมิโนสำคัญบนโมเลกุลซีดี 4 ที่เป็นเป้าหมายการจับของดาร์พินในการยับยั้งการเข้าสู่เซลลข์องไวรัสเอชไอวี-1 / Supattara Suwanpairoj / 2015 /Full Text
Subject
Amino acids -- Analysis
Molecules
Cells
(HIV (Viruses)
2 Characterization and functional studies of a leukocyte surface molecule recognized by monoclonal antibody FE-1H10 = การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกจดจำโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดี FE-1H10 / Saichit Khummuang / The 2017 /Full Text
Subject
Leucocytes
Molecules
Monoclonal antibodies
3 Characterization and molecular modeling of drug-cyclodextrin complexes = การหาลักษณะเฉพาะและการจำลองแบบเชิงโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างตัวยากับไซโคลเด็กซ์ตริน / Suporn Charumanee / 2005 /Full Text
Subject
Cyclodextrins in pharmaceutical technology
Anti-inflammatory agents
Molecules -- Models
4 Development of selecting criteria for 3-dimensional poses of darpin and CD4 complex by Zdock molecular docking histogram analysis = การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกโครงสร้างสามมิติดาร์ปินที่จับกับซีดีโฟร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลฮีสโตแกรมจากซีด็อกโมเลกูลาร์ด้อกกิง / Tanchanok Wisitponchai / The 2013 /Full Text
Subject
Molecules
HIV (Viruses)
5 Estimation of inhibitory effect against tyrosinase activity by homology modeling and molecular docking = การประมาณค่าของผลการยับยั้งต่อไทโรซิเนสแอคติวิตีโดยการจำลองคู่เหมือนและโมเลกุลาร์ดอคกิงค์ / Daungkamon Nokinsee / The 2016 /Full Text
Subject
Bioinformatics
Molecules
6 Identification and characterization of functional partner of the CD99 molecule = การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกุลที่ทำงานร่วมกับโมเลกุล CD99 Supffansa Pata / Supansa Pata / 2011 /Full Text
Subject
Molecules
7 Influences of supramolecular interactions on structures and properties of newly synthesized transition metal complexes containing polycarboxylateAmino acid ligands = อิทธิพลของอันตรกิริยาซุปราโมเลกุลที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชันที่สังเคราะห์ใหม่ที่มีลิแกนด์พอลิคาร์บอกซิเลตกรดอะมิโน / Weerinradah Tapala / The 2013 /Full Text
Subject
Supramolecular chemistry
Molecules
8 Molecular characterization of B-Thalassemia intermedia and B-Thalassemia major in maharaj nakorn Chiang Mai Hospital = การวิเคราะห์ลักษณะทางโมเลกุลในผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการทางคลินิกปานกลางและรุนแรงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Waratip Sritong / 2003 /Full Text
Subject
Molecular structure
Molecules
beta-Thalassemia
Molecules
9 Molecular design and prediction of antibody-antigen structure: scFv anti-p17r = การออกแบบเชิงโมเลกุล และการทำนายโครงสร้างแอนติบอดี- แอนติเจน : เอสซีเอฟวี แอนติ-พี17 / Panthip Tue-ngeun / The 2012 /Full Text
Subject
Molecules
Antigens
Immunoglobulins
10 Molecular design, processing and testing of environmentally biodegradable three-component polymer blends = การออกแบบโมเลกุล การขึ้นรูป และการทดสอบพอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบที่สลายตัวทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม / Pimpanitpa Kunthadong / The 2012 /Full Text
Subject
Molecules
Polymers
Chemistry
11 Molecular dynamic simulations of proton transfer in the excited state of 3-Hydroxyflavone assisted by protic solvents = การจำลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของการถ่ายโอนโปรตอนที่ สภาวะกระตุ้นของ 3-ไฮดรอกซีฟลาโวนโดยมีตัวทำละลายที่ มีโปรตอนเป็นตัวช่วย / Rusrina Salaeh / The 2017 /Full Text
Subject
Flavonoids
Molecules
Protons
12 Molecular mechanisms of bata-defensins and LL-37 on cyclooxygenase pathway in human gingival fibroblasts = กลไกระดับโมเลกุลของบีตา-ดีเฟนซินส์และแอลแอล-37ต่อวิถีไซโคลออกซิจีเนสในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ / Pareena Chotjumlong / 2013 /Full Text
Subject
beta-Defensins
Cyclooxygenase 2
Fibroblasts
Dissertations, academic -- Biochemistry
Molecules
13 Near-edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy of chlorine atoms in small molecules = สเปกโทรสโกปีชนิดโครงสร้างละเอียดของการดูดกลืนรังสีเอกซ์บริเวณใกล้ขอบของอะตอมคลอรีนในโมเลกุลขนาดเล็ก / Amphol Wongjamras / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
Molecules
Light absorption
14 Preparation of molecularly imprinted polyaniline-graphene composite electrodes for detection of dopamine = การเตรียมขั้วไฟฟ้าพอลิแอนิลีนแกรฟีนคอมโพสิตที่มีเครื่องหมายระดับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดโดพามีน / Chamari Pothipor / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Dopamine -- Inspection
Electrodes
Molecules
15 Role of CD147 molecule on regulation of cell proliferation and apoptosis = บทบาทของโมเลกุล ซีดี 147 ในการควบคุมการแบ่งตัวและการกำหนดการตายแบบมีโปรแกรมของเซลล์ / Pakorn Pengin / 2003 /Full Text
Subject
Biomolecules
Molecules
Antigens, CD147
T-Lymphocytes
16 Synthesis and evaluation of molecularly imprinted polymers derived from ultrasound-assisted precipitation polymerization = การสังเคราะห์และการประเมินพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่ได้จากการเกิดพอลิเมอร์แบบตกตะกอนโดยคลื่นเหนือเสียงช่วย / Nathaporn Phutthawong / 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Molecules
17 Theoretical study on influence of geometries controlling over the excited-state intramolecular proton transfer of 10-hydroxybenzo[h]quinoline and its derivatives as fluorescent probe = การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของโครงสร้างที่ควบคุมการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลที่สภาวะกระตุ้นของ 10-ไฮดรอกซีเบนโซ[เอช]ควิโนลีนและอนุพันธ์ที่ใช้เป็นตัววัดเรืองแสง / Warinthon Chansen / 2017 /Full Text
Subject
Molecules
Protons


Page : 1