ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Molecular imprinting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of molecularly imprinted solid-phase extraction for the rapid detection of nevirapine levels in biological samples = การพัฒนาการสกัดด้วยวัฎภาคของแข็งโดยใช้โมเลกุลลอกแบบเพื่อการตรวจวัดระดับเนวิราพีนอย่างรวดเร็วในตัวอย่างชีวภาพ / Weeranuch Karuehanon / 2007 /Full Text
Subject
Molecular biology
Molecular imprinting
2 Enantiomeric separation of phenylethylamine analogues by molecular imprinting technique = การแยกอิแนนชิโอเมอร์ของสารในกลุ่มฟีนิลเอทิลามีนโดยเทคนิคโมเลกุลาร์อิมพรินติง / Zikant Saenkasa / 2006 /Full Text
Subject
Phenethylamines
Enantiomers -- Separation
Molecular imprinting
3 Synthesis of molecular imprinted polymers for nevirapine detection = การสังเคราะห์โมเลกุลลาร์อิมพรินเทดพอลิเมอร์เพื่อการตรวจหานีวราพีน / Singha Komkham / 2006 /Full Text
Subject
Imprinted polymers
Molecular imprinting


Page : 1