ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Microstructure

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Correlations between in-flight particle characteristics and microstructure of ZnAll2Si arc sprayed coatings = สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของอนุภาคอินไฟต์และโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบ ZnAll2Si ที่พ่นเคลือบแบบอาร์ก / Budsarakam Phangsee / 2007 /Full Text
Subject
Microstructure
Microstructures
Particles
Particle physics
Quantum theory
2 Effects of microstructure design on properties of Barium Calcium Zirconate Titanate-based compound = ผลของการออกแบบโครงสร้างจุลภาคต่อสมบัติของสารประกอบที่มีแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนตเป็นฐาน / Piyaporn Jaimeewong / The 2017 /Full Text
Subject
Microstructure
Barium Calcium Zirconate Titanate
3 Effects of Nano-Alumina powder on microstructures and physical proferties of lead zirconate and lead zirconate titanate ceramics = ผลของผลอะลูมินาระดับนาโนต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตและเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / Chompoonuch Puchmark / 2006 /Full Text
Subject
Materials science
Microstructures
4 Microstructure and properties relationship of semi-soild cast metals = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของโลหะหล่อกึ่งของแข็ง / Natthaphol Chomsaeng / The 2010 /Full Text
Subject
Metallurgy
Metal castings
Microstructure
5 Microstructures and ferroelectric properties of bismuth sodium titanate-barium zirconate titanate system = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของระบบ บิสมัสโซเดียมไทเทเนตและแบเรียมเซอร์โคเนียมไทเทเนต / Netima Sawangwan / 2008 /Full Text
Subject
Microstructure
Materials Science
6 Microstructures of carbides in high chromium cast irons = โครงสร้างจุลภาคของคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อโครเมี่ยมสูง / Amporn Wiengmoon / 2005 /Full Text
Subject
Chromium carbide
Transition metal carbides -- Microstructure
7 Synthesis and microstructural characterization of poly (L-lactide-co-E-caprolactone) copolymers with different molecular architectures = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างจุลภาคของพอลิ (แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) โคพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างกัน / Piyanan Tangvenichcharoensuk / 2005 /Full Text
Subject
Materials -- Microscopy
Microstructure
Polymerization
Chemistry, Organic -- Synthesis


Page : 1