ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Microorganisms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of antimicrobial resistance of escherichia coli isolated from retail fresh pork in Hanoi, Vietnam = การศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่แยกเชื้อได้จากเนื้อสุกรสดที่จำหน่ายปลีกในฮานอย เวียดนาม Chu Van Tuat / Chu, Van Tuat / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Escherichia coli
Drug resistance in microorganisms
2 Actinomycetes associated with honey bees and their antimicrobial properties = แอกติโนไมซีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ / Yaowanoot Promnuan / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Microorganisms
Actinomycetes
Bees
3 Comparison of bod reduction efficiency by using bacteria from different surface waters in Chiang Mai province / Nutchanat Chamchoi / 2000 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment
Bacterial pollution of water -- Chiang Mai
Biochemical oxygen demand
Water -- Dissolved oxygen
Microorganisms -- Dispersal
Water -- Microbiology
4 Detection of streptococcus suis in hemoculture by polymerase chain reaction method = การตรวจหาเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จากฮีโมคัลเจอร์ด้วยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชัน / Wannisa Raksamat / 2011 /Full Text
Subject
Pathogenic microorganisms
Microorganisms
Dissertations, academic -- Microbiology
5 Digestion of corncob and corn husk using microbial enzymes for bioethanol production = การย่อยซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดโดยใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล / Nattawut Audtama / The 2014 /Full Text
Subject
Ethanol
Ethanol as fuel
Corn
Microorganisms
6 Diversity and antimicrobial properties of actinomycetes associated with some edible freshwater macroalgae = ความหลากหลายและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยซีทที่มีความสัมพันธ์กับสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่กินได้บางชนิด / Thanitsara Inthasotti / The 2014 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacterial diversity
Microorganisms
Algae
7 Induction of pyroptosis in U937 monocytic cell line by streptococcus suis = การชักนำการตายแบบไพรอปโทซิสในเซลล์เพาะเลี้ยงโมโนไซต์ ชนิด U937 โดยเชื้อ Streptococcus suis / Jeeraphong Khikhuntod / The 2016 /Full Text
Subject
Microorganisms
Cultures (Biology)
Microbiology
8 Microbial community structure in anaerobic Co-Digestion system of mixed waste in Lab-scale bioreactor = โครงสร้างชุมชีพจุลินทรีย์ในระบบหมักย่อยร่วมแบบไร้อากาศของของเสียผสมในถังหมักขนาดทดลอง / Dounghatai Singka / The 2014 /Full Text
Subject
Microorganisms
9 Microorganisms in Noni fru7it and Noni products = ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในลูกยอและผลิตภัณฑ์จากลูกยอ / Orawan Boonret / 2007 /Full Text
Subject
Microorganisms
10 Natural pigments from microorganisms and their applications / Siriwan Wichai / 2003 /Full Text
Subject
Pigments
Microorganisms
11 Phenol degradation by thermophilic microorganism = การย่อยฟีนอลโดยจุลินทรีย์เทอร์โมไฟล์ / Julaluck Phosri / 2009 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Biodegradation
Bioremediation
Microorganisms
12 Physicochemical properties, probiotic survivability, and sensory acceptability of a synbiotic purple rice- based yoghurt-liked product = สมบัติทางเคมีกายภาพ การเหลือรอดของจุลินทรีย์ โพรไบโอติกและการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก จากข้าวก่ำที่มีลักษณะคล้ายโยเกิร์ต / Warinporn Klunklin / 2013 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
13 PLA-degrading enzyme by a novel amycolatopsis thailandensis : optimization and characterization = เอนไซม์ย่อยสลายกรดพอลิแอลแลกติกโดยเชื้อสายพันธุ์ใหม่ Amycolatopsis thailandensis : การหาสภาวะที่เหมาะสมและการหาลักษณะเฉพาะ / Atchareeya Chomchoei / 2012 /Full Text
Subject
Enzymes
Microorganisms
14 Prevalence and antimicrobial resistance of campylobacter spp. in fresh poultry meat in Nueva Ecija. Philippines = ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ในเนื้อสัตว์ปีก เมืองนัววาเอซิจา ประเทศฟิลิปปินส์ Fredelon Bunnao Sison / Sison, Fredelon Bunnao / The 2013 /Full Text
Subject
Drug resistance in microorganisms
Campylobacter
Poultry
15 Prevalence and antimicrobial susceptibility of listeria monocytogenes in fresh poultry products in Bandung, Indonesia = ความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก เมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย Yoni Darmawan Sugiri / Sugiri, Yoni Darmawan / The 2013 /Full Text
Subject
listeria monocytogenes
Microorganisms
Poultry
16 Production of carotenoids from selected flowering plants and microorganisms = การผลิตคาโรทีนอยด์จากพืชดอกและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้ว / Jidapha Tinoi / 2005 /Full Text
Subject
Carotenoids
Plants, Flowering of
Microorganisms
17 Screening of Cellulase Producing Microorganisms for Application in Alcoholic Fermentation = การคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสเพื่อการประยุกต์ในการหมักแอลกอฮอล์ / Naruemon Saikhamfu / The 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms -- Classification
18 Screening of microorganisms with probiotic properties from feces of Captive Asian Elephants = การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลช้างเลี้ยงเอเชีย / Ronnachit Rungsri / The 2015 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
19 Selection of bio-degrading microorganisms for short-term composting process = การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพสำหรับกระบวนการทำปุ๋ยหมักระยะสั้น / Nonglak Saithep / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms -- Utilization
Compost
Micobial products
Biofertilizers
20 Stability of a Two-Disease Epidemic model with Nonlinear Incidence Rate = เสถียรภาพของแบบจำลองการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสองชนิดที่มีอัตราการติดเชื้อโรคแบบไม่เชิงเส้น / Watcharaporn Jaihonglam / 2010 /Full Text
Subject
Mathematocs
Microorganisms


Page : 1 2