ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 119 รายการ จากคำว่า Microbiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Factors affecting raw milk quality in Chiang Mai-Lamphun Province / Sukolrat Boonyayatra / 2003 /Full Text
Subject
Milk -- Quality
Milk -- Microbiology -- Thailand, Northern
Milk as food -- Thailand, Northern
62 Functional analysis of Penicillium marneffei sakA and atfA genes involved in oxidative stress response = การวิเคราะห์การทำงานของยีน sakA และ atfA ในเชื้อ Penicillium marneffei ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดแบบออกซิเดทีฟ / Panjaphorn Nimmanee / 2014 /Full Text
Subject
Penicillium
Oxidative Stress
Dissertations, academic -- Microbiology
63 Generation and characterization of DENV- 42 chimeric virus-like particles = การสร้างและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคคล้ายไวรัสลูกผสมระหว่างเชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิดที่ 4 และ ชนิดที่ 2 / Tawanchai Punyakom / The 2016 /Full Text
Subject
Virology
Microbiology
64 Genetic characterization and analysis of immunogenic proteins of streptococcus suis isolated from patients = การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์อิมมูโนเจนิกโปรตีนของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสที่แยกได้จากผู้ป่วย / Kanreuthai Wongsawan / 2008 /Full Text
Subject
Streptococcus
Dissertations, academic -- Microbiology
65 Genotypic distribution and molecular characterization of porcine rotaviruses in Piglets with diarrhea = การกระจายตัวของจีโนไทป์และการหาลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไรตาที่แยกได้จากลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วง / Wilaiporn Saikhreang / 2012 /Full Text
Subject
Rotavirus -- genetics
Dissertations, academic -- Microbiology
66 identification and characterization of cysteine and serine proteases from gnathostoma spinigerum = การค้นหาและศึกษาคุณลักษณะของซิสเทอีนและเซอรีนโพรทีเอสจากพยาธิตัวจี๊ด / Natthawan Kongkerd / 2008 /Full Text
Subject
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
67 Identification and isolation of virulent genes differentialy expressed by penicillium marneffei during macrophage infection = การพิสูจน์และการแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิโอ ขณะที่เกิดการติดเชื้อในแมคโครฟาจ / Sophit Thirace / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Infectious diseases
Macrophage
Dissertations, academic -- Microbiology
68 Identification of basophilic meta chromatic cells (BMCS) and relationships between BMCS, bacteria in nasal cavity and specific immunoglobulin E against house dust mites with the severity of allergic rhinitis / Yuwatida Sangrat / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Mast cell
Basophils
Rhinitis, allergic, perennial
69 Identification of Genes Associated with Fungal Morphogenesis in Penicillium marneffei by Random Insertional Mutagenesis = การตรวจพิสูจน์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปร่างของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ โดยวิธีการทำให้เกิดการกลายพันธุ์แบบแทรกสุ่ม / Aksarakorn Kummasook / The 2010 /Full Text
Subject
Penicillium marneffei
Fungi
Microbiology
70 Immunoblot analysis of extracellular proteins secreted from mold-and yeast-forms of Penicillium marneffei = การวิเคราะห์โปรตีนที่ปล่อยสู่ภายนอกของเชื้อรา เพนนิซิเลียม มาเนฟฟิไอ ในรูปราสายและรูปส่าด้วยวิธีอิมมูโนบล็อท / Malee Mekaprateep / 1995 /Full Text
Subject
Proteins
Mycoses
Extracellular matrix proteins
AIDS (disease)
Antigens -- Analysis
Dissertations, academic -- Microbiology
Fungal proteins
Penicillium marneffei
Proteins -- Analysis
71 Immunoepidemiological study of leprosy = การศึกษาระบาดวิทยาในโรคเรื้อนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน / Penprapa Chanbancherd / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy -- Immunological aspects
Epidemiology -- Immunological aspects
Dissertations academic -- Microbiology
Leprosy
72 Induction of pyroptosis in U937 monocytic cell line by streptococcus suis = การชักนำการตายแบบไพรอปโทซิสในเซลล์เพาะเลี้ยงโมโนไซต์ ชนิด U937 โดยเชื้อ Streptococcus suis / Jeeraphong Khikhuntod / The 2016 /Full Text
Subject
Microorganisms
Cultures (Biology)
Microbiology
73 Interleukin 1 (IL1) or lymphocyte activating factor (LAF) activity in patients with leprosy, systemic lupus erythematosus (SLE), and scleroderma = อินเตอร์ลิวคิน 1 หรือ ลิมโฟซัยท์ แอคทิเวททิ่ง แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคซิสเตมมิคลูปัสอิริทีมาโตซัน และโรคสเลอโรเตอม่า / Wasna Prempracha / 1983 /Full Text
Subject
Lymphocytes
Interleukins
Leprosy
Systemic lupus erythematosus
Scleroderma
Lymphocytes
Interleukin
Leprosy
Scleroderma, Systemic
Dissertations, academic -- Microbiology
Interleukin-1
Lupus erythematosus, systemic
74 Interleukin-1 production, lymphocyte transformation and inhibitory effect of plasma from pulmonary tuberculosis patients with negative tuberculin test / Krittiya Patoomwan. / 1990. /Full Text
Subject
Interleukins.
Lymphocytes.
Tuberculosis.
Tuberculin test.
Tuberculosis -- --Diagnosis.
Dissertations, academic -- Microbiology
75 Intracellular proteins produced by fluorpquinolone resistant and extended spectrum beta-lactamase producing strains of escherichia coli during their cultures supplemented with ciprofloxacin = โปรตีนภายในเซลล์ที่ผลิตโดยเอชเชอริเชีย โคไล สายพันธุ์ดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน และผลิตเอนไซม์บีตาแลกแตเมสชนิดฤทธิ์ขยาย ขณะเพาะเลี้ยงที่มียาซิโปรฟลอกซาซิน Wachiraphorn Eamjang / Wachiraphorn Eamjang, Plt.Off / Chaing Mai Univerisity 2009 /Full Text
Subject
Microbiology
76 Isolation and screening of urease producing bacteria for concrete quality improvement = การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียผลิตยูรีเอสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต / Sada Yoosathaporn / The 2015 /Full Text
Subject
Bacteria
Microbiology
Concrete
77 Lymphocyte transformation test in leprosy = การทดสอบสิมฟ์โฟชัยท์ ทรานสฟอร์เมชั่น ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Varaporn Vuddhakul / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy
Lymphocytes
Leprosy
Lymphocytes
Lymphocyte transformation
Dissertations, academic -- Microbiology
78 Mapping of epitopes on prM protein that enhance dengue virus infection via antibody-dependent enhancement mechanism = การกำหนดตำแหน่งอีพิโทปบนโปรตีนพีอาร์เอ็มเพื่อช่วยเพิ่มการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ผ่านกลไกการเพิ่มที่อาศัยแอนติบอดี / Sunpetchuda Supasa / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
79 Microbiological assessment of commercial poultry feeds distributed in Nepal = การประเมินทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูปที่จำหน่ายในประเทศเนปาล / Anand Kumar Singh / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Feeds -- Analysis -- Nepal
Feeds
Agricultural microbiology
80 Microbiological quality along a selected production line of Thai Northern sausage in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย / Anuwat Wiratsudakul / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology


Page : 1 2 3 4 5 6