ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Metallurgy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of zinc oxidemagnesium oxide nanocomposites synthesized by Flame Spray Pyrolysis = การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมนาโนซิงก์ออกไซด์กับแมกนีเซียมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส / Thanittha Samerjai / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Nanostructured materials
Metallurgy
Magnesium oxide
2 Microstructure and properties relationship of semi-soild cast metals = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของโลหะหล่อกึ่งของแข็ง / Natthaphol Chomsaeng / The 2010 /Full Text
Subject
Metallurgy
Metal castings
Microstructure
3 Novel miniaturized of flow system for determination of mercury(II), iron(III) and aluminium(III) = ระบบการไหลที่ลดขนาดแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณปรอทเหล็กและอลูมิเนียม / Kanyarak Prasertboonyai / The 2015 /Full Text
Subject
Mercury -- Analysis
Mercury -- Metallurgy
4 Synthesis and characterization of Alkaline Earth Tungstate and Molybdate by Electrospinning and Microwave- Hydrothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแอลคาไลน์เอิร์ททังสเตตและโมลิบเดต โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง และวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Surangkana Wannapop / 2014 /Full Text
Subject
Tungsten -- Metallurgy
Tungsten
Alkaline earth metals
Materials science


Page : 1