ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Metabolites

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes associated with eaglewood (Aquilaria crassna) = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์ที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา / Pongrawee Nimnoi / 2011 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Metabolites
2 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes from rhizosphere soils of some medicinal plants = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์จากดินรอบรากพืชสมุนไพรบางชนิด / Sutthinan Khamna / 2009 /Full Text
Subject
Biodiversity
Metabolites
Actinomyces
3 Diversity and phylogenetic relationship of fungi on Brown Rice and production of some metabolites = ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของราบนข้าวกล้องและการผลิตสารเมแทบอไลต์บางชนิด / Kodchakorn Lapmak / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Fungi
Metabolites
Biological products
4 Metabolites from endophytic fungi dothideomycetes CMU-99 and fusarium sp. PDB51F5 = เมทาโบไลท์จากเชื้อราเอนโดไฟต์ Dothideomycetes CMU-99 และ Fusarium sp. PDB51F5 / Sirada Boonyaketgoson / 2016 /Full Text
Subject
Metabolites
Endophytic fungi
5 Optimization of culture medium and culture conditions for biomass and metaolite production from Pichia pastoris GS115 using glycerol as carbon source = การหาสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมวลเซลล์และสารเมทาบอไลท์จากเชื้อ Pichia pastoris GS115 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน / Kamoldara Reansuwan / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Metabolites
Biotechnology


Page : 1