ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Mental health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Risk assessment of airborne bacteria and fungi in Chiang Mai city Luo Huaisheng / Luo, Huaisheng / 1997 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Environmental risk assessment -- Chiang Mai
Bacterial diversity
Fungi -- Dispersal
Health risk assessment
2 การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิตในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2546-2548 = Suicide and mental health services in Lamphun Province 2003-2005 พัชรี วีรพันธุ์ / พัชรี วีรพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Suicide -- Lamphun -- Prevention
Crisis intervention (mental health services)
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
สุขภาพจิต -- ลำพูน
3 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ดรุณี เลิศปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การฆ่าตัวตาย -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
Suicide
4 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิธีการดูแลด้านจิตใจสำหรับผู้ที่เข้ารับการรตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Evidence review on best practices of psychological interventions for persons undergoing cardiac catheterization / สุมณฑล หมูจุน / 2555 /Full Text
Subject
Evidence based practice
Mental health
5 การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิ / 2544 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
อนามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- Public health
Environmental health
Students -- Sukhothai
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลของผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of mental health care for caregivers of persons with disability, Phakumkao subdistrict health promoting hospital, Sawankaloke district, Sukhothai province / เจียรนันต์ จันทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Mental health
Disabled persons
7 ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยาน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sexually abused teenages -- mental health
8 ความคาดหวังต่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแพร่ = Expectations on mental health care among clients in psychiatric unit at Phrae Hospital / เริงจิตร ตุ้ยดง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Mental health nursing
Hospitals
9 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน / สมบัติ สกุลพรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
สงฆ์ -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Community mental health services
10 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พยาบาล -- สุขภาพจิต
พยาบาล -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health
11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ / ลำเนาว์ เรืองยศ / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สัจจการแห่งตน
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health -- In old age
12 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province / ประวิทย์ พันภู / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
โรคจิตเวช
Mental health
Mental disorders
13 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ -- ลำปาง
ความกลัว
การพ่นยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Drug therapy
Mental health
14 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ราณี พรมานะจิรังกุล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
15 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีต่อการมองโลกในแง่ดี และความเครียดของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of an optimism development program on optimism and stress of nurses in critical care unit at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วาสนา กันคำ / 2550 /Full Text
Subject
การมองโลกในแง่ดี
ความเครียด
พยาบาล -- เชียงใหม่
Mental Health
Stress
Nurses
16 พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว / อนุชา ขุนเมือง / 2546 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุ -- สระแก้ว
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health -- in old age
17 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ = Mental health status and related factors among migrant labor women / หทัยชนก เผ่าวิริยะ / 2557 /Full Text
Subject
Mental health
Women -- employment
18 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Mental health and associated factors in Chiang Mai University Medical Student / ยศมน มณีสว่างวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Mental health
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
สุขภาพจิต
19 สิ่งแวดล้อมในการทางาน สภาพการทางาน และพฤติกรรมการทางาน ที่ปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ = Working environments, working conditions and safe work behaviors among workers in auto body repair shops / ณัฏฐนันท์ ยอดวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ -- การพ่นสี
คนงาน
Behavior
Environmental health
20 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Schizophenia


Page : 1 2