ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Mental health nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ดรุณี เลิศปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การฆ่าตัวตาย -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
Suicide
2 ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยาน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sexually abused teenages -- mental health
3 ความคาดหวังต่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแพร่ = Expectations on mental health care among clients in psychiatric unit at Phrae Hospital / เริงจิตร ตุ้ยดง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Mental health nursing
Hospitals
4 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน / สมบัติ สกุลพรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
สงฆ์ -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Community mental health services
5 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พยาบาล -- สุขภาพจิต
พยาบาล -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health
6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ / ลำเนาว์ เรืองยศ / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สัจจการแห่งตน
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health -- In old age
7 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ -- ลำปาง
ความกลัว
การพ่นยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Drug therapy
Mental health
8 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ราณี พรมานะจิรังกุล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
9 พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว / อนุชา ขุนเมือง / 2546 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุ -- สระแก้ว
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health -- in old age
10 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Schizophenia
11 สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิต / ธนิกานต์ เขื่อนดิน / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Hypertension
12 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol


Page : 1