ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Mental disorders

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Cerebrovascular disorders -- Rehabilitation
Depression, Mental
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing the anger management program for patients with schizophrenia, Uttaradit Hospital / วรรณวิภา ชำนาญ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรคจิตเภท
Mental disorders
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province / ประวิทย์ พันภู / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
โรคจิตเวช
Mental health
Mental disorders
4 ปัจจัยทำนายการตอบสนองทางคลินิกต่อยาคลอซาปีนในผู้ป่วยที่มีอาการจิตเภทระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive factors of clozapine clinical responses in acute phase of schizophrenic inpatients, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
Clozapine
Clozapine -- Therapeutic use
Mental disorders -- drug therapy
Schizophrenia -- Treatment
Antipsychotic drugs
Antipsychotic agents -- Therapeutic use
5 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol


Page : 1