ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Menopause

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Climacteric experience among Chinese women in Changsha city Wang Honghong / Wang, Honghong / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Climacteric
Menopause
Women -- China
2 Influence of fructooligosaccharide on pharmacokinetics of isoflavones in Thai Healthy Postmenopausal Women = อิทธิพลของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี / Sujitra Techatoei / 2011 /Full Text
Subject
Postmenopause
Women -- Health and hygiene
3 Influence of synbiotics lactobacillus paracacei and inulin on pharmacokinetics of isoflavones in healthy postmenopausal Thai Women = อิทธิพลของซินไบโอติกส์ แลคโตยาซิลสัส พาราคาเซอิและอินูลินต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี / Porntip Timan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Postmenopause
Synbiotics
Lactobacillus
Inulin
4 Pharmacokinetics of isoflavones, daidzein and genistein, after ingestion of soy beverage compared with soy extract capsules in Thai postmenopausal women = เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวน เดดซีนและเจนนีสทีน หลังดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองเทียบกับการรับประทานสารสกัดถั่วเหลืองชนิดแคปซูลในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Ekasin Anupongsanugool / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Pharmacology
Soy beans
Soy milks
Post menopause
5 Relaxation techniques for treatmentHypertension and menopausal symptoms = เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงและอาการผิดปกติของสตรีวัยหมดระดู / Suprawita Saensak / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Hypertension -- therapy
Menopause
6 การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
Subject
การปรับตัว -- ลำพูน
ระดู -- ลำพูน
นักเรียน -- ลำพูน
วัยรุ่นหญิง -- สรีรวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
Menopause
Menarche
7 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Health promotion
Menopause
8 คุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Quality of life of monopausal women in Tak Ork Subdistrict Ban Tak District Tak Province / เพชรา คงศรี / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Menopause
หญิงวัยทอง
คุณภาพชีวิต -- บ้านตาก (ตาก)
วัยหมดระดู -- บ้านตาก (ตาก)
9 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- การรักษาด้วยฮอร์โมน
การรักษาด้วยฮอร์โมน
ฮอร์โมน
สตรี -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Hormones
Menopause
10 ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรคกระดูกพรุน
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
วัยหมดระดู
Dissertations, academic -- nursing
Health
Osteoporosis
Menopause


Page : 1