ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Memory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Motor and cognitive skills in individuals with mild cognitive impairment = ทักษะด้านการเคลื่อนไหวและความรู้ความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย / Sirinun Boripuntakul / 2013 /Full Text
Subject
Memory disorders in old age
Aging
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สุงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with mild cognitive impairment, Pua district, Nan province / จุติพงษ์ ศรีตนไชย / 2558 /Full Text
Subject
Memory
Elderly
Dementia -- in old age


Page : 1