ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Membranes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Control of membrane-attached biofilms in membrane bioreactors = การควบคุมแผ่นฟิล์มชีวภาพยึดเกาะเมมเบรนไนถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดใช้เมมเบรน / Ampin Kuntiya / 2005 /Full Text
Subject
Biofilms
Membranes (Biology)
2 Effects of nafion and solvents on membrane electrode assembly coating for proton exchange membrane fuel cell = ผลของเนฟิออนและสารละลายต่อการเคลือบเยื่ออิเล็กโทรดแอสเซมบลีสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน / Korawat Wuttikid / The 2017 /Full Text
Subject
Membranes (Technology)
Proton exchange membrane fuel cells
3 Production and characterization of monoclonal antibodies to membrane molecules on Thrombin-activated platelets = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโมเลกุลบนผิวของเกล็ดเลือดที่ ถูกกระตุ้นด้วยธรอมบิน / Nungruthai Nimnuch / 2009 /Full Text
Subject
Medical technology
Monoclonal antibodies
Blood platelets
Monoclonal antibodies
Membranes
Thrombin
Blood platelets
4 The Construction and testing of ion-exchanger membrane electrode for detergent Kenneth Robinson / Robinson, Kenneth / 1981 /Full Text
Subject
Ion-permeable membranes -- Testing
Detergents
5 Twin-arginine Signal Peptide contributes effective folding of CD147 Displayed on filamentous phage = ทวินอาร์จีนีนซิกแนลเปปไทด์มีส่วนช่วยให้มีการพับทบอย่างมีประสิทธิ์ภาพของวีดี 147 บนตัวฟิลาเมนตัสฟาจ / Phatchaneeya Thammawong / 2005 /Full Text
Subject
Membranes (Biology)
Bioelectrochemistry
Biological transpart, Active
Protein sorting signals
BSG protein, Human
Inovirus


Page : 1