ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Median Nerve

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายแขนง Pronator quadratus ของเส้นประสาท anterior interosseous ไปต่อกับแขนง Recurrent ของเส้นประสาท median เพื่อฟื้นฟูหน้าที่ opposition ของนิ้วหัวแม่มือ = Feasibility study of transferring pronator quadratus branch of anterior interosseous nerve to recurrent branch of median nerve for restoring opposition of thumb / ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย / 2548 /Full Text
Subject
เส้นปราสาท
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
นิ้วมือ
มือ
Dissertations, academic -- Anatomy
Median nerve
Thumb
2 ความแปรปรวนของแนวทางเดินของแขนง recurrent ของเส้นประสาท median ในร่างชำแหละสดของคนไทย / มนัสพร เศรษฐดาวิทย์ / 2545 /Full Text
Subject
เส้นประสาท
กายวิภาคศาสตร์
Median nerve
Anatomy
Dissertations, academic -- Anatomy
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงประสาทสั่งการของเส้นประสาท median กับ transverse carpal ligament ในคนไทย = Association between anatomical variations of the thenar motor branch of the median nerve and the transverse carpal ligament in Thai people / รัชฎาภรณ์ ณ น่าน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Median Nerve
Ligaments
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ระบบประสาท


Page : 1