ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Matter -- Properties

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Physical and mechanical properties of fiberceramicepoxy resin composites = สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยเซรามิกอีพ็อกซีเรซิน / Supreya Kumfu / 2008 /Full Text
Subject
Materials science
Matter -- Properties
2 Property improvement and characterization of silk fibroin membranes for glucose biosensor fabrication = การปรับปรุงสมบัติและการหาลักษณะเฉพาะของเมมเบรนของไฟโบรอินจากไหมเพื่อการประดิษฐ์กลูโคสไบโอเซนเซอร์ / Piyarut Moonsri / 2008 /Full Text
Subject
Glucose
Matter -- Properties
Membrans (Technology)


Page : 1