ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Mathematics teachers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Evaluation of the lower secodary school mathematics teacher competency = การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Viroj Thammajinda / The 2015 /Full Text
Subject
Teachers -- Rating of
Mathematics -- Study and teaching (Secondary)
Education, Secondary
2 Empowerment-based supervision model for learning management capacity development of mathematics teachers, schools under Office of primary education service area in upper Northern region = รูปแบบการนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน / Detch Sarachan / The 2015 /Full Text
Subject
Supervised study
Mathematics teachers
3 Model for development of mathematics teachers teaching competency at the lower secondary education level = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Phichsinee Chomphucome / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics teachers -- Performance
Mathematics teachers
Mathematics -- Study and teaching
Education, Secondary
4 New paradigms of didactic competencies enhancement for mathematics teacher in educational opportunity expansion = กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / Benj Kitikhun / 2011 /Full Text
Subject
Teachers -- Mathematics
Mathematics -- Study and teaching


Page : 1