ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Mathematical models

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Mathematical model for predicting energy consumption in fixed-bed longan drying / Keatisak Kanma / 2002 /Full Text
Subject
Energy consumption -- Mathematical models
Longan -- Drying -- Energy consumption -- Mathematical models
2 A Study of SIR model with time delay and varying total population = การศึกษาแบบจำลอง SIR ที่มีตัวหน่วงเวลา และจำนวนประชากรรวมแปรค่า / Salinthip Daengkongkho / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical models
Infection
Epidemics
3 A Study on stability of impulsive HIV filtering model = การศึกษาเสถียรภาพของแบบจำลองการกรองเชื้อเอชไอวีแบบอิมพัลส์ / Siriwan Intawichai / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical models
HIV (Viruses)
AIDS (Disease)
4 An Analysis of price setting of accommodations in major tourism cities in Europe using Hedonic Price Model = การวิเคราะห์การตั้ งราคาของโรงแรมที่พักในเมืองท่องเที่ยวสําคัญ ในยุโรปด้วยแบบจําลองราคาฮีดอนนิก / Pichapun Deachpun / 2018 /Full Text
Subject
Hotels -- Price
Hotels -- Mathematical models
Hotel industry -- Mathematical models
Hotels -- Europe
5 An optimal Measurement placement method for power system harmonic state estimation = วิธีการวางตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประมาณค่าฮาร์มอนิกสเตตในระบบไฟฟ้า / Chakphed Madtharad / 2004 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Mathematical models
Harmonic analysis
6 Analysis of water and land resources consumption of Ban Bo Kaeo Community by mathematical modeling = การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรน้ำและที่ดินของชุมชนบ้านบ่อแก้วโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / Sutsawat Blackett / 2010 /Full Text
Subject
Water use -- Mathematical models
Land use -- Mathematical models
Ban Bo Kaeo Community (Chiang Mai)
7 Design of output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems = การออกแบบการควบคุมป้อนกลับแบบเอาท์พุตของระบบไม่เชิงเส้นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ / Teerapap Kuptarat / 2012 /Full Text
Subject
Nonlinear systems
Functions
Mathematical models
8 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
9 Exponential stability of uncertain switched system with time-varying delay = เสถียรภาพเลขชี้กำลังของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Eakkapong Duangdai / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Uncertainty -- Mathematical models
10 Gloval stability analysis of harvesting in prey-predator model with delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพวงกว้างของการเก็บเกี่ยวในแบบจำลองเหยี่อ-ผู้ล่าที่มีตัวหน่วง / Sirada Pinjai / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical models
11 Mathematical model of evacuated tube solar water heater with thermosyphon = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศกับเทอร์โมไซฟอน / Chaiwat Wannagosit / The 2017 /Full Text
Subject
Mechanical engineering
Solar water heaters
Mathematical models
12 Mathematical models of operation for closed loop oscillating heat pipe at normal condition = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่สภาวะปรกติ / Nitipong Soponpongpipat / 2007 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mathematical models
13 Scenario analyses and mathematical models on the effects of global climate change and forest cover decrement on seasonal rainfalls in Northern Thailand = การวิเคราะห์สถานการณ์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ต่อปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาลในภาคเหนือของ ประเทศไทย / Eakkapong Duangdai / The 2016 /Full Text
Subject
Mathematical models
14 Stability analysis and controller design of neutral systems with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพและการออกแบบตัวควบคุมของระบบเป็นกลางที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Wajaree Weera / 2015 /Full Text
Subject
Differential equations
Mathematics
Neural networks (Computer science) -- Mathematical models
15 Stability analysis of discrete-time neural networks with time-varying delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพของเครือข่ายประสาทแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Sasithorn Udpin / 2011 /Full Text
Subject
Statistics
Parameter estimation
Neural networks (Computer science) -- Mathematical models
16 Stability of sir model of an epidemic with varying total population size and constant immigration rate = เสถียรภาพของแบบจำลองเอสไออาร์ของการแพร่ระบาดที่มีขนาดประชากรรวมแปรค่าและอัตราการย้ายถิ่นเข้าคงที่ / Tanwa Kaewkheaw / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical models
Communicable discases -- Transmission
17 Transverse creep deformation of bamboo culm = การเสียรูปแบบคืบในแนวขวางของลำไม้ไผ่ / Thawatchai Ounjaijom / The 2015 /Full Text
Subject
Mathematical models
Bamboo


Page : 1