ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 36 รายการ จากคำว่า Materials science

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Fabrication and mechanical and electrical properties of Bismuth sodium zirconate-based compounds = การประดิษฐ์และสมบัติเชิงกลและเชิงไฟฟ้าของสารประกอบที่มีบิสมัทโซเดียมเซอร์โคเนตเป็นหลัก / Panupong Jaiban / 2014 /Full Text
Subject
Bismuth compounds
Materials science
Bismuth sodium zirconate-based
22 Fabrication and properties of lead-free piezoelectric ceramic-portland cement composites = การประดิษฐ์และสมบัติของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริก ไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ / Rattiyakorn Rianyoi / 2013 /Full Text
Subject
Materials science
Piezoelectric ceramics
Ceramics, Porcelain
23 Fabrication of dense hydroxyapatite nanomaterials for bone implant applications = การประดิษฐ์วัสดุนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบเนื้อแน่นสำหรับการประยุกต์ฝังปลูกในกระดูก / Anirut Ruksudjarit / 2008 /Full Text
Subject
Hydroxyapatite
Materials science
Nanostructure materials
Nanotechnology
24 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
25 Ferrolectric hysteresis in hard and soft lead zinconate titanate ceramics under different thermal and stress conditions = เฟร์โรอิเล็กทริกฮิสเทอรีซิสในเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตถาวรและชั่วคราวภายใต้ภาวะของความร้อนและความเค้นต่างกัน / Natthapong Wongdamnern / 2008 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Materials science
26 Microstructures and ferroelectric properties of bismuth sodium titanate-barium zirconate titanate system = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของระบบ บิสมัสโซเดียมไทเทเนตและแบเรียมเซอร์โคเนียมไทเทเนต / Netima Sawangwan / 2008 /Full Text
Subject
Microstructure
Materials Science
27 New crystal structures of cobalt-diamine derivatives framework materials prepared by solvothermal technique = โครงสร้างผลึกใหม่ของวัสดุโครงข่ายโคบอลต์-อนุพันธ์ไดเอมีนที่เตรียมด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอล / Sanchai Luachan / 2008 /Full Text
Subject
Crystal lattices
Materials science
28 Physical and mechanical properties of fiberceramicepoxy resin composites = สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยเซรามิกอีพ็อกซีเรซิน / Supreya Kumfu / 2008 /Full Text
Subject
Materials science
Matter -- Properties
29 Preparation and characterization of Bismuth Sodium Potassium Titanate-based Ferroelectric ceramics = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็ก ทริกที่มีบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไทเทเนตเป็นหลัก / Pharatree Jaita / 2014 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Materials science
30 Preparation and characterization of fibroinchitosanhydroxyapatite porous scaffold for bone filler = การเตรียมและลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบรูพรุนจากไฟโบรอินไคโตซานไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับเติมกระดูก / Tarin Sukhachiradet / The 2014 /Full Text
Subject
hydroxyapatite
Materials science
31 Preparation and characterization of perovskite-type ferroelectric ceramics with strontium bismuth tantalate and strontium bismuth niobate complex structures = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกประเภทเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างเชิงซ้อนของสตรอนเทียมบิสมัทแทนทาเลตและสตรอนเทียมบิสมัทไนโอเบต / Orapim Namsar / 2015 /Full Text
Subject
Materials science
32 Production of adsorbent from bottom ash and flue gas desulfurization gypsum = การผลิตวัสดุดูดซับจากเถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊ส / Hatairat Sukpreabprom / 2010 /Full Text
Subject
Sorbents
Gypsum
Materials science
33 Recovery of secondary materials from waste sludges in zinc extraction plant = การแสวงคืนวัสดุทุติยภูมิจากกากตะกอนของเสียในโรงสกัดสังกะสี / Sankum Nusen / The 2015 /Full Text
Subject
Zinc
Factory and trade waste
Materials Science
34 Synthesis and characterization of Alkaline Earth Tungstate and Molybdate by Electrospinning and Microwave- Hydrothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแอลคาไลน์เอิร์ททังสเตตและโมลิบเดต โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง และวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Surangkana Wannapop / 2014 /Full Text
Subject
Tungsten -- Metallurgy
Tungsten
Alkaline earth metals
Materials science
35 Synthesis and characterization of bismuth tungstate and molybdate nanostructures for photocatalysis = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนบิสมัท ทังสเตทและโมลิบเดตเพื่อการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง / Phattranit Dumrongrojthanath / 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Materials science
Photocatalysis
36 Synthesis of pure and palladium-doped zinc oxide nanoparticles by flame spray pyrolysis for use as an ethanol vapor sensor = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ และซิงก์ออกไซด์เจือด้วยแพลเลเดียมโดย เฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับไอเอทานอล / Chaikarn Liewhiran / 2008 /Full Text
Subject
Materials Science
Nanoparticles -- Analysis
Synthesis


Page : 1 2