ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า Mango

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-inflammatory activity of mangostin and mixture of mangostin and Y -mangostin = ฤทธิ์ระงับอาการอักเสบของ mangostin และสารผสมระหว่าง mangostin และ Y-mangostin / Ajchara Chaikaeo / 1988 /Full Text
Subject
Mangosteen
Anti-inflammatory agents
2 Delayed Harvesting to Increase Value of Mango cv. Kaew in the Semi-Arid Area of the Upper North = การชะลออายุเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงแก้วในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของภาคเหนือตอนบน / Benjawan Chutichudet / 2005 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
3 Detection and control of carbendazim-resistant Colletotrichum spp. Causing Mango Anthracnose = การตรวจสอบและการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงที่ดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม / Pornprapa Kongtragoul / 2011 /Full Text
Subject
Mango -- Diseases and pests
Anthracnose
4 Development and evaluation of antibacterial oral spray from mangosteen rind extract = การพัฒนาและประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำยาพ่นช่องปากจากสารสกัดเปลือกมังคุด / Pathom Jujun / The 2010 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacteria
Mangosteen -- Therapeutic use
Plant extracts
5 Development of coating formulas for shelf life and storage life extensions of 'Cat Hoa Loc' mango fruit = การพัฒนาสูตรของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการวางจำหน่ายและการ เก็บรักษาผลมะม่วงพันธุ์ กั๊ก ฮัว ล๊อก Do Chi Thinh / Do, Chi Thinh / The 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Postharvest technology
Protective coatings
6 Effect of everbearing mango rootstock on physiology and flowering of scion / Sermsakul Pojanagaroon / 2000 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Mango -- Physiology
Mango -- Flowering
7 Effect of Garcinia mangostana Linn. fraction extracts on Wilms' tumor1 gene and Wilms' tumor1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Mongkon Srikamchoom / 2009 /Full Text
Subject
Leukemia -- Chemotherapy
Mangosteen
Medicinal plants
Leukemia
Antibody -- Dependent cell cytotoxicity
Garcinia mangostana
Genes, Wilms tumor
8 Effects of light and sugars on nnthocyanin accumulation and red coloration in the exocarp of Mahajanaka mango (Mangifera indica Linn. cv. Mahajanaka) = ผลของแสงและน้ำตาลต่อการสะสมแอนโทไวยานินและการเกิดสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก (Mangifera indica Linn. Cv. Mahajanaka) / Kanyarat Lueangprasert / The 2010 /Full Text
Subject
Anthocyanins
Mango -- Anatomy
Mango -- Mahajanaka
9 Effects of salicylic acid and methyl jasmonate on chilling injury and postharvest quality of Nam Dok Mai mango fruit during low temperature Storage = ผลของกรดซาลิซิลิกและเมทิลจัสโมเนตต่ออาการสะท้านหนาวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงน้าดอกไม้ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า / Chanikan Junmatong / 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
10 Efficacy of vanillin and ethylene adsorbent coated paper on shelf-life extension of mango cv. Nam Dok Mai = ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบวานิลลินและสารดูดซับเอทิลีนต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ / Ratchadaporn Jaimun / The 2017 /Full Text
Subject
Mango -- Preservation
Ethylene
Vanillin
11 Formulation development of extracts from galanga (Alpinia Galanga Sw.) sweet flag (Acorus Calamus L.) and rhinacanthus nasutus (Kurz.) for controlling anthracnos postharvest disease of mango / Janya Jariyanusorn / 2002 /Full Text
Subject
Mango -- Diseases and pests
Anthracnose
Galanga
Sweet flag
Rhinacanthus nasutus
12 Improving farmer's practices in mango propagation through vegetative methods in Luang Prabang Province, Loa PDR / Thongsamout Phoummasone / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Propagation -- Laos -- Luang Prabang
Farmers -- Laos -- Luang Prabang
13 Induction of resistance to Anthracnose disese of postharvest Mango fruit by Antagonistic Yeasts = การชักนำให้เกิดความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวด้วยยิสต์ปฏิปักษ์ / Parinya Chantrasri / 2006 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting -- Thailand, Northorn
Antagonistic fungi
14 Management of Stylosanthes Hamata cv. Verano in mango-based integrated farming systems in rainfed uplands Sanan thammakhantha / Sanan Thammakhantha / 2001 /Full Text
Subject
Legumes
Stylosanthes
Mango
Agricultural systems -- Chiang Mai
15 Management practices for improving establishment of mango tree in rainfed upland condition / Rasee Rodpradub / 1997 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties -- Chiang Mai
Mango -- Planting -- Chiang Mai
Mango -- Fertilizers -- Chiang Mai
16 Nondestructive determination of harvesting maturity of mango for fresh consuming by near infrared spectroscopy / Sirinnapa Saranwong / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
Non-destructive testing
Near infrared spectroscopy
17 Off-season mango production systems in the Mekong Delta, Vietnam Tran Van Hau / Tran, Van Hau / 1997 /Full Text
Subject
Mango -- Vietnam
Mango -- Flowering
Mango -- Flowering time
18 Postharvest physical and biochemical changes of 'Keaw Morakot' Mango = การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต / Yongyut Khamsee / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Horticultural products
Mango
19 Potential to Comply with Good Agricultural Practices (GAP) Standard by Mango Farmers in Southern Shan State, Myanmar = ศักยภาพในการอนุวัติมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสมโดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในรัฐฉานตอนใต้ ประเทศเมียนมาร์ Johannes Mller / Mller, Johannes / The 2016 /Full Text
Subject
Mango -- Planting
Mango -- Harvesting
Farmers -- Myanmar
20 Quality prediction of mango cv. Nam Dok Mai Si Thong using ensemble classification = การทำนายคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองโดยใช้การจำแนกแบบกลุ่ม / Rattapol Pornprasit / The school 2013 /Full Text
Subject
Mango -- Classification


Page : 1 2