ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Malaria

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioactive compounds from Diospyros ehretioides fruits = สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลลิ้นกวาง / Thitaree Theerachayanan / 2007 /Full Text
Subject
Diospyros ehretioides
Plant bioactive compounds
Antimalarials
Antitubercular agents
2 Construction of random mutant library of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and its use for study of evolution of antifolate resistance in plasmodium berghei model = การสร้างห้องสมุดกลายพันธุ์แบบสุ่มของยืนไดโฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเชื้อ plasmodium falciparum และ การใช้เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการดื้อยาแอนติโฟเลทโดยใช้เชื้อ plasmodium berghei / Wachiraporn Tipsuwan / 2012 /Full Text
Subject
Plasmodium
Malaria -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
3 Design and Synthesis of Spirocyclopentanoneanthracene Adducts and Their Derivatives as Antimalarial Substances = การออกแบบและสังเคราะห์สารสไปโรไซโคลเพนทาโนนแอนทราซีนแอดดัคและอนุพันธ์เพื่อเป็นสารต้านมาลาเรีย / Ruangrat Choommongkol / 2011 /Full Text
Subject
Malaria -- Prevention and control
Immunotherapy
4 Detection of antimalarial antibody in malarial patients against different erythrocytic stages of plasmodium falciparum = การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อมาลาเรีย ชนิดพัลซิปารัม (Plasmodium falciparum) ในระยะต่างๆ ของการเจริญในเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยมาลาเรีย / Volaluck Supajatura / 1985 /Full Text
Subject
Immunoglobulins
Antimalarials
Malaria
Erythrocytes
5 Evaluation of Antimalarial Drug Sensitivity and Identification of Drug Resistance Genes in Plasmodium falciparum from Malaria Patients in Mae-Sariang District Area, Mae Hong Son Province = การประเมินความไวต่อยาต้านมาลาเรียและการตรวจเอกลักษณ์ยีนดื้อยาในเชื้อ Plasmodium falciparum จากผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Patcharaporn Saengratwatchara / 2015 /Full Text
Subject
Malaria -- Mae-Sariang (Mae Hong Son)
Malaria -- Patients -- Mae-Sariang (Mae Hong Son)
Drug resistance
6 Investigation of methionine synthase in malaria parasites as anti-malarial drug target = การศึกษาเอนไซม์เมทไทโอนีนซินเทสในปรสิตมาลาเรียเพื่อเป็นเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย / Pimpisa Teeyakasem / 2011 /Full Text
Subject
Malaria
Parasites
Methionine synthase
7 Isolation and structural elucidation of antimalarial and antitubercular substances from artocarpus altilis and bauhinia purpurea = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างของสารต้านมาลาเรียและวัณโรคจากสาเกและชงโค / Surat Boonphong / Chiang mai 2007 /Full Text
Subject
Antimalarials
Chemistry
Chemistry, Analytical
8 Isolation, structural modification and antimalarial activity of bioactive compounds from Picrasma javanica Bl. / Chalerm Saiin / 2004 /Full Text
Subject
Picrasma javanica
Antimalarials
Plasmodium falciparum
Medicinal plants
9 Production and characterization of polyclonal anti-idiotypic antibody to malaria merozoite antigen = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนติไอดิโอไทปิกแอนติบอดีชนิดโพลิโคลนอล ต่อ มาลาเรียเมอโรซอยท์แอนติเจน / Jiraporn Suwan / 2003 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antibodies, anti-idiotypic
Malaria
Antigens
10 Seroepidemiology of malaria = การศึกษาระบาดวิทยาในโรคมาลาเรียโดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันจากซีรั่ม / Nantana Tangjaitrong / 1982 /Full Text
Subject
Malarial fever -- Immunological aspects
Serumtherapy
Epidemiology -- Technique
Malaria -- Immunology
Epidemiology -- Technique
Seroepidemiologic studies
Dissertations, academic -- Microbiology
Malaria -- Etiology
11 Spatial economic analysis on the relationship between Malaria prevalence and rubber plantation : a case study of Northern Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างความชุกของโรคมาลาเรียและการปลูกยางพารา กรณีศึกษา กรณีศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย / Anatcharee Duangkhamsawad / 2013 /Full Text
Subject
Hevea -- Planting -- Thailand, Northern
Malaria -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Economic conditions
12 Structural elucidation of natural extracts from Vitex trifolia / Sombat Chowwanapoonpohn / 1998 /Full Text
Subject
Chemical structure
Spectum analysis
Verbenaceae
Antimalarials
13 Study of malaria antigens (plasmodium falciparum) obtained from the in vitro cultivation = การศึกษามาเลเรียแอนติเจน (พลาสโมเดียม ฟัลซีปารัม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง / Pongsuwan Srisuwan / 1982 /Full Text
Subject
Malarial fever -- --Immunological aspects
Parasitological research
Dissertations, academic -- Parasitology
Antigens -- Blood
Plasmodium falciparum
Malaria -- Blood
14 Synthesis of 6-Aminoquinoline derivatives as potential antimalarial agents / Supat Jiranusornkul / 2001 /Full Text
Subject
Aminoquinoline
Aminoquinoline -- analysis
Antimalarials
Antimalarials -- Analysis
Malaria -- Chemotherapy
15 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบำบัดรักษามาลาเรียชนิดไวแวกซ์ 4 รูปแบบในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปนัดดา แสงเศวตมณีงาม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
มาลาเรีย -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
Malaria -- Therapeutic use
Hospitals -- Outpatient services -- Mae Hong Son
16 ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Malaria
Hospitals
Parents


Page : 1