ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Lying

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Liberation and oppression of Women in the film CHICAGO (2002) = การปลดปล่อยและการกดขี่ผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง วิคาโก (2002) / Rongruang Bhasaywan / 2007 /Full Text
Subject
Bullying
Oppressio (Psychology)
Social problems on motion pictures
Women
2 Workplace bullying and job performance of nurses in Tertiary Hospitals, the People's Republic of China = การข่มเหงรังแกในสถานที่ทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนจีน Tong Huan / Tong, Huan / The 2017 /Full Text
Subject
Bullying
Bullying in the workplace
Nurses -- China
3 ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
ปวดศีรษะ
การนอนหลับ
ยาระงับความรู้สึก
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying
Anesthesia, Spinal
4 ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ออกซิเจน
ท่านอน
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying/Oxygen/Thoraeic surgery


Page : 1