ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Local wisdom

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Contemporary art Creation from Lanna wisdom's Mueang Fai irrigation = การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากภูมิปัญญาเหมืองฝายล้านนา / Sarawut Roopin / The 2018 /Full Text
Subject
Local wisdom -- Thailand, Northern
Dam -- Thailand, Northern
Arts, Modern
Thailand, Northern -- Social life and customs
2 Maintaining elderly health by using central Thai local wisdom = การดำรงไว้ซึ่งสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคกลาง / Panicha Boonsawad / The 2015 /Full Text
Subject
Local wisdom
Older people -- Health and hygiene
3 Situated knowledge of the management of aquatic food biodiversity within a rice field ecosystem : a case study of Houay Yae Village, Vang Vieng District in Central Laos = ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแย้ เมืองวังเวียง ภาคกลางของประเทศลาว / Kolakoth Phommalinh / The 2013 /Full Text
Subject
Farms -- Laos
Biotic communities -- Laos
Local wisdom -- Laos
4 ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / พรรษา หวานบุญ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Local wisdom
Caregivers
Alcoholism
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้)
5 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Isan local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / มะยุรี วงค์กวานกลม / 2553 /Full Text
Subject
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การรักษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Local wisdom
Alcoholism
Health care


Page : 1