ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Linear systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Actinomycetes associated with honey bees and their antimicrobial properties = แอกติโนไมซีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ / Yaowanoot Promnuan / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Microorganisms
Actinomycetes
Bees
2 Approximation Methods for Finding Common Fixed Points of Nonlinear Mappings and Generalized Equilibrium Problems = ระเบียบวิธีการประมาณค่าสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการ ส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาสมดุลที่วางนัยทั่วไป / Atid Kangtunyakarn / The 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Estimation theory
Nonlinear control theory
Nonlinear systems
3 Controlling chaos and synchronization for some new chaotic systems = การควบคุมความอลวนและความพร้อมกันสำหรับระบบอลวนแบบใหม่บางระบบ / Narongsak Yotha / 2006 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
4 Controlling chaos for some dynamical systems / Sirirat Suksai / 2003 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Differentiable dynamical systems
5 Design of output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems = การออกแบบการควบคุมป้อนกลับแบบเอาท์พุตของระบบไม่เชิงเส้นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ / Teerapap Kuptarat / 2012 /Full Text
Subject
Nonlinear systems
Functions
Mathematical models
6 Exponential stability of nonlinear time-varying differential equations / Teerapol Saleewong / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems
7 H control problem for certain dynamical systems with time-varying delay = ปัญหาการควบคุม H สำหรับระบบพลวัตที่มีตัวหน่วงแปรตามเวลาบางระบบ / Chanikan Emharuethai / The 2014 /Full Text
Subject
Linear control systems
Differential equations
8 Investigation on multiplicity and stability of whirl responses in a Non-linear Rotor-stator-stator system = การตรวจสอบความหลากหลายและเสถียรภาพการตอบสนองแบบหมุนควงในระบบโรเตอร์-สเตเตอร์แบบเชิงเส้น / Prinya Ngamprapasom / The Chaing Mai 2010 /Full Text
Subject
Rotors -- Dynamics
Linear control systems
9 Robust stability of discrete-time linear parameter dependent system with delay = เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่ขึ้นกับพารามิเตอร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Sasithorn Udpin / 2007 /Full Text
Subject
Linear systems
Discrete-time systems
Discrete-time systems -- Mathematicals
10 Sufficient conditions for a Newton method to solve systems of nonlinear equations / Prapart Pue-on / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems


Page : 1