ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Light

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Body politics and affective performance of female flight attendants = การเมืองเรื่องร่างกายและปฏิบัติการทางด้านอารมณ์ของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน / Arratee Ayuttacorn / 2014 /Full Text
Subject
Flight attendants
2 Effects of day length and red light on growth of Curcuma alismatifolia gagnep. rhizome = ผลของความยาววันและแสงสีแดงต่อการเติบโตของหัวปทุมา / Apichat Chidburee / 2008 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
Lighting
3 Identification of local structures in Some ferroelectric Oxide compounds by X-ray absorption spectrum analysis = การระบุโครงสร้างเฉพาะส่วนของสารประกอบออกไซด์เฟร์โรอิเล็กทริกบางสารโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ / Kanokwan Kanchiang / 2014 /Full Text
Subject
Spectrum
Light absorption
4 Light assisted collisions of cold atoms in an optical dipole trap = การชนแบบแสงช่วยของอะตอมเย็นในกับดักไดโพลเชิงทัศนศาสตร์ / Nithiwadee Thaicharoen / The 2012 /Full Text
Subject
Light
5 Light-emitting Polymer Single-walled Carbon Nanotube Composites for Use as White Light-emitting Diodes = วัสดุผสมพอลิเมอร์เปล่งแสงท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงสีขาว / Philaiwan Aiamsen / The 2010 /Full Text
Subject
Polymers
Light emitting Diodes
6 Lightwave power control using EDFA for frequency measurement of optoelectronic device = การควบคุมกำลังคลื่นแสงด้วยอีดีเอฟเอสำหรับการวัดความถี่ของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ / Tanawat Tangmala / The 2013 /Full Text
Subject
Light
Light -- Measurement
7 Near-edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy of chlorine atoms in small molecules = สเปกโทรสโกปีชนิดโครงสร้างละเอียดของการดูดกลืนรังสีเอกซ์บริเวณใกล้ขอบของอะตอมคลอรีนในโมเลกุลขนาดเล็ก / Amphol Wongjamras / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
Molecules
Light absorption
8 Observation and Analysis of the R Canis Majoris Binary System by Photometric and Spectroscopic Techniques = การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ระบบดาวคู่อาร์ คานิส เมเจอร์ริส โดยเทคนิคโฟโตเมตรีและสเปกโทรสโกปี / Napaporn A-thano / The 2014 /Full Text
Subject
Double stars
Light
9 Optical properties of methanolcyclohexane liquid mixture as approaching its critical point = สมบัติทางแสงของของเหลวผสมเมทานอทไซโคลเฮกเซนเมื่อเข้าใกล้จุดวิกฤติ / Kachain Dangudom / 2009 /Full Text
Subject
Liquids -- Optical properties
Light -- Scattering
10 Shear bond strengths of chemically, visible light and dual cured composite resins in orthodontics / Jantima Ariyanon / 1999 /Full Text
Subject
Dental resins
Light
Orthodontics
Composite resins -- research
Orthodontic brackets -- composite resins -- research


Page : 1