ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ligaments

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของโครงสร้างของเอ็นยึดข้อเข่าบริเวณด้านนอกตอนหลังของข้อเข่า โดย / กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ / 2530 /Full Text
Subject
เอ็นยึดข้อ
เข่า
Dissertations, academic -- Anatomy
Knee -- Anatomy
Ligaments -- Anatomy
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงประสาทสั่งการของเส้นประสาท median กับ transverse carpal ligament ในคนไทย = Association between anatomical variations of the thenar motor branch of the median nerve and the transverse carpal ligament in Thai people / รัชฎาภรณ์ ณ น่าน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Median Nerve
Ligaments
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ระบบประสาท


Page : 1