ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Leukemia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of peptide conjugated nanoparticles as drug delivery system for specific targeting to leukemia cell lines = การพัฒนาเปปไทด์คอนจูเกเตดนาโนพาร์ทิเคิลเพื่อเป็นระบบนำส่งยาเข้าสู่เป้าหมายจำเพาะที่เป็นเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Rungsinee Phongpradist / 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Peptides
Leukemia -- Treatment
2 Effect of Anti-CD147 monoclonal antibodies on regulation of multidrug resistance in K562ADR resistant leukemic cell line via P-glycoprotein and survivin expression = ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ CD147 ในการควบคุมการดื้อยาแบบหลายขนานของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวดื้อยา K562ADR โดยผ่านการแสดงออกของพีไกลโคโปรตีนและเซอร์ไววิน / Aoranit Somno / 2015 /Full Text
Subject
Leukemia
Drug resistance
3 Effect of Garcinia mangostana Linn. fraction extracts on Wilms' tumor1 gene and Wilms' tumor1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Mongkon Srikamchoom / 2009 /Full Text
Subject
Leukemia -- Chemotherapy
Mangosteen
Medicinal plants
Leukemia
Antibody -- Dependent cell cytotoxicity
Garcinia mangostana
Genes, Wilms tumor
4 Effect of terpinen-4-ol on apoptotic-and autophagic death-induction in human leukemic cells = ผลของสารเทอร์พินีน-4-ออล ต่อการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสและออโตฟากีในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมนุษย์ / Patompong Khaw-on / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Leukemia
Apoptosis
Autophagy
Monoterpenes -- adverse effects
5 Effect of turmeric curcuminoids on tumorl on Wilms' tumor 1 (WT1) gene and WT1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดเคอร์คิวมินอยค์จากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Singkome Tima / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Leukemia
Curcumin
Herbs -- Therapeutic use
Leukemia
Curcumin
Genes, Wilms Tumor
Plants, Medicinal
6 Effects of crude kaffir limr leaf fractional extracts on Wilms Tumor 1 gene and Wilms Tumor 1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดหยาบแยกส่วนจากใบมะกรูดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเพาะเลี้ยง / Fah Chueahongthong / 2011 /Full Text
Subject
Leukemia
Herbs -- Therapeutic use
Plants, Medicinal
Leukemia
Plants, Medicinal
7 Effects of partially purified fractions of kaffir lime (Citrus hystrix DC.) leaf on cell cycle in K562 and Molt4 leukemic cell lines = ผลของสารสกัดแยกบริสุทธิ์บางส่วนจากใบมะกรูด (Citrus hystrix DC.) ต่อวัฏจักรของเซลล์ ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 และ Molt4 / Wipavee Utthawang / 2016 /Full Text
Subject
Leukemia
Cancer cells
8 Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower extracts on leukemic cell proliferation and expression of wilms tumor 1 protein, breakpoint cluster regionabelson, and Fms-like tyrosine kinase 3 = ผลของสารสกัดจากดอกสารภี (Mammea siamensis) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและการแสดงออกของโปรตีนวิล์ม ทูเมอร์ 1 เบรคพอยท์คลัสเตอร์รีเจียนอะเบลซัน และฟิมส์ไลค์ ไทโรซีนไคเนส 3 / Rungkarn Sangkaruk / The 2015 /Full Text
Subject
Leukemia
Proteins
9 Expression of transcription factors BLIMP-1, IRF4 and XBP-1 in human B cells and bone marrow mononuclear cells from patients with leukemia and Lymphoma / Laddawan Laomanit / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Transcription factors
Leukemia
Lymphoma
10 Flow cytometric method for detecting the expression of FLT3 protein levels on leukemic cell surface = วิธีการโฟลไซโตเมทริกเพื่อตรวจวัดระดับการแสดงออกของโปรตีน FLT3 บนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Wasimon Jutapakdee / 2014 /Full Text
Subject
Flow cytometry
Proteins -- Analysis
Leukemia
11 Predicting Factors of uncertainty in illness among Leukemic children receiving chemotherapy = ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / Chayabhorn Tiwaree / 2014 /Full Text
Subject
Leukemia in children
Leukemia -- Chemotheraphy
Cancer -- Treatment
12 Regulation of wilms' tumor 1 (WT1) protein signaling pathway by pure curcumin = การควบคุมเส้นทางการส่งสัญญาณของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันโดยเคอร์คิวมินบริสุทธิ์ / Suwanna Semsri / 2011 /Full Text
Subject
Leukemia
Curcumin
13 การตรวจหาโครโมโซมฟิลาเดลเฟียหรือฟิวชันยีน BCRABL ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้องรังชนิดไมอีลอยด์ โดยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ ฟิช และมัลติเพล็กซ์อาร์ทีพีซีอาร์ = Detection of philadelphia chromosome or BCRABL fusion gene in chronic myeloid leukemia by conventional cytogenetics, FISH and multiplex RT-PCR techniques / สมร คงเทียน / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Leukemia
Philadelphia Chromosome
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
14 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Factors predicting health behaviors among persons with acute myeloblastic leukemia receiving chemotherapy / ลินยา เทสมุทร / 2557 /Full Text
Subject
Health behavior
Leukemia
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด = Factors influencing caregivers' behaviors regarding nutritional care for prevention in leukemiachildre with chemotherapy induced neutropenia / วรรณิตา สอนกองแดง / 2557 /Full Text
Subject
Leukemia -- in infancy & childhood
Behavior
Food
Infection -- prevention and control
16 ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลี้ยจากเคมีบำบัด = Effects of educational program on nurses' knowledge and self-efficacy in caring for leukemic children with chemotherapy induced fatigue / จงกลนี อุตตมะ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Leukemia
Leukemia -- in infancy & childhood
17 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับเคมีบำบัด = Effect of supportive-educative nursing system on fatigue among acute leukemia persons receiving chemotherapy / จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ / 2558 /Full Text
Subject
เคมีบำบัด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Antineoplastic Agents
Leukemia


Page : 1