ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 21 รายการ จากคำว่า Learning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Local integration knowledge model for the creative migrant class in creative city development of the senior tourism sector = แบบจำลองความรู้การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นสำหรับชนชั้นสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ / Korawan Sangkakorn / 2015 /Full Text
Subject
Participatory learning
Senior tourism sector
Heritage tourism
2 A Model for developing the ability in research and development of local curriculum of northern community teachers through the intergration of constructionism theory learning process and participatory action research = รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการวิจัยและหลักสูตรท้องถิ่นของครูชุมชนภาคเหนือ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา บูรณาการเข้ากับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Jirachai Boonranaritthithawee / The Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Operations research
Participatory learning
Curriculum planning
3 A Model of learning management skills development to enhance critical thinking for Thai language lectures in Rajamangala University of Technology Lanna = รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Sorasak Chiewchan / 2011 /Full Text
Subject
Thai language -- Study and teaching
Teaching
Learning
4 A Self-directed learning (SDL) improvement system for high school students' internet use = ระบบพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / Amarin Tawata / The 2014 /Full Text
Subject
Self-directed learning
Internet searching
Internet
5 Building potentials of the aging center committee in management of learning activities through participatory action research = การเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Wannipa Bunrayong / 2008 /Full Text
Subject
The Aging Center Committee
Action research
Social learning
Aged
6 Clinical learning environment and satisfaction among nursing students, The Republic of the Union of Myanmar = สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิกและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / May Sein Ba / 2014 /Full Text
Subject
Learning
Satisfaction
Students -- nursing
7 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
8 Development of instructional strategies for enhancing the potential of higher education learners with different learing styles = การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน / Krongkarn Arunrutana / 2008 /Full Text
Subject
Education, Higher
Instructional systems
Learning
9 Development of mathematics curriculum to promote learning and innovation skills of the 21st century through the application of lesson study = การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการประยุกต์ใช้การศึกษาบทเรียน / Supapon Saosing / The 2014 /Full Text
Subject
Mathematics -- Education -- Curricula
Learning
10 Evaluation and intervention of information processing strategy dysfunctions in Thai children with learning disability using the PRPP system of task analysis = การประเมินผลและบำบัดความบกพร่องกลยุทธ์การประมวลข้อมูลในเด็กไทยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ PRPP System of Task Analysis / Sutinun Juntorn / The 2015 /Full Text
Subject
Learning disabilities
Children -- Thai
11 Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin Simarak / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Learning
sufficiency economy
Farmers -- Phitsanulok
12 Learning organization on reverse logistics problems in ageing society = องค์กรแห่งการเรียนรู้บนปัญหาโลจิสติกส์ย้อนกลับในสังคมผู้สูงอายุ / Supawadee Putthinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Organizational learning
Knowledge management
Older people
13 Mobile learning gamification approach for learning object-based game = วิธีการเปลี่ยนการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ให้เป็นเกมส์สำหรับเกมส์บนฐานการเรียนรู้ / Kitti Puritat / The 2017 /Full Text
Subject
Educational games
Learning
14 Model of supervision monitoring and evaluation capabilities in research to develop teaching and learning = รูปแบบการนิเทศติดตามและประเมินความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / Kesanee Pimpok / The 2014 /Full Text
Subject
Education -- Study and teaching
Interns (Education)
Student teaching
Self-managed learning
15 Participatory development of english additional subject for fourth grade level learners in the secondary schools, Chiang Mai Province = การพัฒนาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / Payomsri Warunwanarak / 2009 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Particpatory learning
16 Promoting English oral presentation skills of undergraduate students through autonomous learning approach = การส่งเสริมทักษะการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง / Assanee Nantachaipan / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Rhetoric
English language -- Spoken English
Learning
17 Twin hyper-ellipsoidal support vector classifier = ตัวจำแนกแบบทวินไฮเปอร์อีลิปซอยดอลซัพพอร์ตเวกเตอร์ / Kasemsit Teeyapan / The 2017 /Full Text
Subject
Support vector machines
Supervised learning (Machine learning)
18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ = Factors affecting transfer of learning after training in the nursing specialty program among professional nurses / ณฐวรรณ เมธรุจภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Learning
Nurses
Training
19 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวน์ซินโดรม = Factors influencing prewriting skill in children with down's syndrome / ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Down's Syndrome
Learning disorders
Writing
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- การเขียน
20 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สุราษฏ์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Learning
Cervix neoplasms


Page : 1 2