ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Leadership

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Head nurse leadership style and organizational effectiveness of General Hospitals in Yangon, the Union of Myanmar = รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและประสิทธิผลขององค์กรของโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า / Naw Hser Eh / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nursing, supervision
2 Head nurses' transformational leadership and organizational culture among nurses in Harbin Medical University hospitals, the people's republic of China = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าพยาบาลและวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Lu Xu / Lu, Xu / 2012 /Full Text
Subject
Leadership
Organizational culture
3 Leader empowering behaviors and work engagement among nurses in divisional hospitals, the reblublic of the Fiji Islands = พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของผู้นำและความผูกพันในงานของพยาบาลโรงพยาบาลเขต สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ / Elina Veitamana / Thesis (Master of Nursing Science) -- 2014 /Full Text
Subject
Leadership
Nursing, team
4 Model for health promotion leadership development of nursing students in nursing college under Praboromrajchanok institute, The Mimistry of Public Health = รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Pimjai Aunban / 2012 /Full Text
Subject
Leadership -- Chiang Mai
Nursing students -- Chiang Mai
Health promotion -- Chiang Mai
5 Servant leadership of head nurses and job satisfaction among staff nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Ahmed, Sammir / The school 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Leadership
Nurses
6 Transformational leadership of head nurses and team potency in University hospitals, Shanghai, the people's republic of China = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วยและศักยภาพของทีมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน Qiuzi Sun / Qiuzi, Sun / 2014 /Full Text
Subject
Leadership
Nursing, team
7 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ / นิภา มีเครือรอด / 2542 /Full Text
Subject
วิเชียร ทวีลาภ
พยาบาล
ภาวะผู้นำ
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing
Leadership
8 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต / วรวรรณ ทองสง / 2539 /Full Text
Subject
สายหยุด นิยมวิภาต, 2472
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
การพยาบาล
ผู้นำ
พยาบาล -- ชีวประวัติ
9 ชีวประวัติและการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการศึกษาพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ละออ หุตางกูร / จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่ / 2541 /Full Text
Subject
ละออ หุตางกูร, 2466-
พยาบาล -- ชีวประวัติ
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- Nursing
Biography
Leadership
10 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
ผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
11 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมี / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nurses
12 ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เมทินี จิตรอ่อนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
13 ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองคืกร และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคเหนือ = Transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness as perceived by professional nurses in community hospitals, Northern region / นริศรา ใคร้ศรี / 2556 /Full Text
Subject
Leadership
Nurses
14 ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ = Head nurses servant leadership and registered nurses work engagement, regional hospitals, Northern Region / วิรวรรณ ฉิมพลี / 2560 /Full Text
Subject
Nurses
พยาบาล
Servant leadership
ภาวะผู้นำใฝ่บริการ
15 แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้นำ
พยาบาล
แรงจูงใจ
Dissertations, academic -- nursing
Motivation
Leadership


Page : 1