ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 37 รายการ จากคำว่า Land use

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Assessment of domestic slaughterouse operations and meat inspection performance under the DLD slaughterhouse and butcher shop improvement project in livestock region 1 of Thailand = การสังเกตุการณ์การดำเนินการงานของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศ และการตรวจเนื้อสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ปศุส้ตว์เขต 1 ของประเทศไทย / Suphanan Boonyakarn / The 2013 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses -- Thailand
2 An Integrated approach for assessing rice sufficiency level in highland communities of Northern Thailand / Panomsak Promburom / 1997 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northern
Land use, Rural -- Thailand, Northern
Land capability for agriculture -- Thailand, Northern
Geographic information systems
Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northern
3 Analysis of water and land resources consumption of Ban Bo Kaeo Community by mathematical modeling = การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรน้ำและที่ดินของชุมชนบ้านบ่อแก้วโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / Sutsawat Blackett / 2010 /Full Text
Subject
Water use -- Mathematical models
Land use -- Mathematical models
Ban Bo Kaeo Community (Chiang Mai)
4 Anti-proliferative activity of nanoparticles entrapped with the extracts of anti-cancer Thai medicinal recipesplants selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดตำรับยาพืชสมุนไพรไทยต้านมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูล ตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ซึ่งกักเก็บในอนุภาคนาโน / Korawinwich Boonpisuttinant / 2012 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use -- Thailand
Cancer -- Treatment
Herbs -- Therapeutic use -- Databases
5 Assessment of soil erosion following land use changes in Kup Kap stream valley Mae Taeng district Chiang Mai province / Mulyono / 1998 /Full Text
Subject
Soil erosion -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use, Rural -- Chiang Mai. Mae Taeng
Kup Kup Stream Valley (Chiang Mai)
6 Assessment of spatial land use change in Pak Ou district, Luangprabang Province, Loa PDR = การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phoutthasack Phoummasone / The 2012 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Laos
Land use -- Laos
7 Changes in land use in response to socio-economic changes in Xishuangbanna, People's Republic of China Cai Kui / Cai, Kui / 1996 /Full Text
Subject
Land use -- Yunnan Province (China)
Yunnan Province (China) -- Social conditions
Yunnan Province (China) -- Economic conditions
8 Collaboration of specific urban planning for sustainable city development of Wat Ket Area, Chiang Mai City = ความร่วมมือในการวางผังเฉพาะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของย่านวัดเกต เมืองเชียงใหม่ / Porawee Phantaneeya / The 2016 /Full Text
Subject
Land use -- Chiang Mai
Sustainable development
9 Constructing the meanings of land resource and a community in the context of globalization = การสร้างความหมายของทรัพยากรที่ดินและชุมชนในบริบทโลกาภิวัตน์ / Atchara Rakyutidharm / 2009 /Full Text
Subject
Land use
Ethnology
Community
Globalization
10 Contesting rights over land : a case study of landless farmers'social movement in Lamphun province Yumi Miyake / Miyake, Yuki / 2003 /Full Text
Subject
Land use -- Thailand -- Lamphun
Sustainable development -- Thailand -- Lamphun
11 Designing spatial information systems to facilitate agricultural and evalution in Chiang Mai Province = การสร้างระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ สำหรับการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ / Sirichai Chupraphawan. / 1993. /Full Text
Subject
Land use -- Chiang Mai.
Land capability for agriculture -- Chiang Mai -- Maps.
Geographic information systems.
Land use -- Remote sensing.
Soils -- Chiang Mai -- Maps
Soil mapping -- Chiang Mai
12 Development and preliminary quality evaluation of topical formulation from medicinal plants in herbal compressed ball = การพัฒนาและประเมินคุณภาพเบื้องต้นของตำรับยาทาภายนอกจากพืชสมุนไพรในลูกประคบ / Parichat Sureechatchaiyan / The 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils -- Therapeutic use
Herbal compressed ball
Medicinal plants -- Thailand
13 Effect of land use patterns on soil-inhabiliting arthropods in Doi Suthep-Pui National Park Glenn Orating Sopsop / Sopsop, Glenn Orating / 1996 /Full Text
Subject
Arthropoda
Land use
Doi Suthep-Pui National Park -- Chiang Mai
14 Forestland as contested space : a case study of land concession in Pursat province, Cambodia = ป่าในฐานะพื้นที่แห่งการช่วงชิง : กรณีศึกษาการสัมปทานที่ดินในจังหวัดโพธิสัต ประเทศกัมพูชา / Sokhom Yeang / 2010 /Full Text
Subject
concessions
Forest and forestry -- Cambodia
Land use
15 Gendered knowledge in the management of medicinal plants : a case study of Dzao Community in the buffer zone of Ba Vi National Park, Northern Vietnam Vu Thi Dieu Huong / Vu, Thi Dieu Huong / 2003 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Vietnam
Materia medica, Vegetables -- Vietnam
Herbs -- Vietnam -- Therapeutic use
Land use -- Vietnam -- Citizen participation
Forest products -- Vietnam -- Citizen participation
Ba Vi National Park
16 Hypoglycemic effect of Thai and Nigirian medicinal plants = ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของพืชสมุนไพรไทยและไนจีเรีย Moses Zira Zaruwa / Zaruwa, Moses Zira / The 2011 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Therapeutic use
Medicinal plants -- Thailand
Medicinal plants -- Nigeria
17 Impact of highland agriculture with reference to the macrozoobenthos = ผลกระทบของการเกษตรที่สูงต่อสัตว์ที่อาศัยตามพื้นลำธาร Rojee Joshi / Joshi, Rojee / 1995 /Full Text
Subject
Stream ecology
Benthic animals -- Thailand, Northern
Benthos
Land use
Pesticides -- Environmental aspects
18 Impacts of land use change on carbon sequestration of rubber plantations in the Nabanhe national nature reserve in Xishuangbanna, people's Republic of China = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่อการดูดซับและสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติในนาบานฮี เขตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน Claudia Amelia Huber / Huber, Claudia Amelia / Chiang mai 2013 /Full Text
Subject
Land use
Soils -- Adsorption
19 Land evaluation in the highland watershed using GIS and multicriteria decision making approach / Pisut Salakij / 1997 /Full Text
Subject
Land use -- Thailand, Northern
Land capability in agriculture -- Thailand, Northern
Geographic information systems
20 Land evaluation using ALES model case study in Phrao district, Chiang Mai Province = การประเมินที่ดินเพื่อการเพาะปลูก โดยใช้แบบจำลอง ALES: กรณีศึกษาในเขต อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / Pornwilai Saipothong / 1995 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Chiang Mai. Phrao
Land use, Rural -- Chiang Mai. Phrao
Farms -- Valuation -- Chiang Mai. Phrao
ALES (Computer program)


Page : 1 2