ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Labor

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Remittance behavior of mon migrants working in Malaysia = พฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานอพยพชาวมอญที่ทำงานในมาเลเซีย Min Zar Ni Lin / Lin, Min Zar Ni / 2009 /Full Text
Subject
Migrant labor
Finance
42 Role of reno-adrenal system on maintaining blood pressure in rats = บทบาทของระบบไตและต่อมหมวกไตในการรักษาความดันโลหิตในหนู / Prathana Sathavong. / . 1988. /Full Text
Subject
Blood pressure.
Adrenal glands.
Kidneys.
Rats as laboratory animals.
Dissertations, academic -- Physiology
Animals, laboratory -- Rats
43 Rural labor force training program policy evaluation = การประเมินนโยบายโครงการการอบรมกำลังแรงงานในชนบท Jianchun Xie / Jianchun, Xie / The 2013 /Full Text
Subject
Labor -- China
Labor -- Training
44 Shan on the move : negotiating identities through spatial practices among Shan cross-border migrants in Northern Thailand = ไทใหญ่ย้ายถิ่น : การต่อรองเชิงอัตลักษณ์ผ่านปฏิบัติการทางพื้นที่ของแรงงานข้ามพรมแดนชาวไทใหญ่ในภาคเหนือประเทศไทย Sachiko Yasuda / Yasuda, Sachiko / 2008 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Thailand, Northern
Alien labor
45 Studies on the circulatory changes during drowning and resuscitation in rats = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิตในขณะจมน้ำและการช่วยชีวิตในหนู / Patchara Pramoonjukgo. / 1986. /Full Text
Subject
Blood -- Circulation.
Drowning.
Resuscitation.
Rats as laboratory animals.
Rats -- Physiology.
Dissertations, academic -- Physiology
46 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly
47 Sufficiency economy based knowledge worker model for unskilled labours reverse migration = แบบจำลองอัตตภูมิบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการย้ายกลับถื่นฐานของแรงงานไร้ฝีมือ / Poj Paniangvait / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Labor mobility
48 The Ability on in vitro embryo development and stem cells production of elephant-rabbit somatic cell nuclear transfer = ความสามารถในพัฒนาของตัวอ่อนและการผลิตเซลล์ต้นแบบที่ได้จากการย้ายฝากนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายช้างเข้าไปในไข่กระต่าย / Anucha Sathanawongs / 2010 /Full Text
Subject
Cell nuclei
Elephants
Rabbits as laboratory animals
49 The Pharmacological study of cimetidine on myoneural junction and cardiovascular system in rat / Somsmorn Chongrak. / 1985. /Full Text
Subject
Cimetidine.
Rats -- Cardiovascular system
Myoneural junction.
Rats -- Physiology.
Rats as laboratory animals.
50 The Pharmacological study of verapamil on the skeletal muscle contractile responses in albino rats = การศึกษาทางเภสัชวิทยาของเวอราปามิล ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อลายในหนูขาว / Suriya Satrabhaya. / 1986. /Full Text
Subject
Verapamil.
Muscles -- Effect of drugs on.
Rats as laboratory animals.
51 The Practice of learning among Shan migrant workers in Chiang Mai City = ปฏิบัติการของการเรียนรู้ในกลุ่มแรงงานชาวไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ / Kyaw Kyaw Min Htut / The 2012 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Chiang Mai
52 The Prevalence and risk factors for HIV infection among Lao migrants working periodically in Thailand / Sisavath Manivong / 2002 /Full Text
Subject
HIV infections -- Thailand
Migrant labor -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
HIV infections -- Thailand
Transients and migrants -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
Dissertations, academic -- Health Scinces
HIV infections
Transient and migrants
53 The Protective effect of renal hypothermia and renal compensation in canines / Chucheep Praputpittaya / Bangkok Mahidol 1976 /Full Text
Subject
Kidneys -- Surgery
Dogs -- Surgery
Dissertations, academic -- Physiology
Hypothermia -- Prevention & Control
Animals, laboratory -- Canine
54 The Right to decent work of Myanmar lobors in Thailand: a case study of Phang-Nga province = สิทธิการทำงานที่มีคุณค่าของแรงงานอพยพชาวพม่าที่ทำงานในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดพังงา Nang Lao Ngin / Nang, Lao Ngin / 2010 /Full Text
Subject
Foreign workers, Myanmar
Foreign workers -- Phang-Nga
Wages and labor productivity
Labor productivity
55 The Use of chemicals to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation in rats / Sumittra Gomonchareonsiri / 1996 /Full Text
Subject
Body temperature
Hypothermia, Induced
Ventricular fibrillation
Rats as laboratory animals
56 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Obstetric labor, premature
57 การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้คลอด = Systematic review fatigue management among parturients / พฤกษลดา เขียวคำ / 2557 /Full Text
Subject
Fatigue
Labor
58 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
การคลอด
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
59 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
60 จุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบทางเดินลมหายใจระดับ ตั้งแต่หลอดลมลงไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สุภาพ แสนเพชร / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -- กายวิภาค
ระบบหายใจ
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Respiratory tract disease
Animals, laboratory -- Mammals
Bronchi
Mammals


Page : 1 2 3 4